Kortere ventetid og økt pasientbehandling

Bent Høie på sykehus
- Regjeringen viser i dag at de prioriterer det vi satte oss som hovedmål før vi kom i regjering, nemlig å redusere unødvendig ventetid, øke kapasiteten og kvaliteten i omsorgen og å satse på rusomsorg og psykisk helse. 

- Jeg er stolt av et meget godt budsjett på helsefeltet, sier helsepolitisk talsperson, Tone W. Trøen.

Regjeringen la i dag frem et budsjett med en klar satsning for å få kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene. Det foreslås å øke driftsbevilgningene til sykehusene med i underkant av 2,9 mrd. kr sammenliknet med saldert budsjett i 2015. Dette legger til rette for en aktivitetsvekst på om lag 2,5 pst. i 2016. Med årets budsjett har regjeringen dermed har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i sine tre budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. I tillegg foreslås det en økning av midler til valgfrihetsreformen fritt  behandlingsvalg med 250 mill. kroner, til sammen 400 mill. kroner i 2016.

- Dette viser at regjeringen satser på og prioriterer sykehusene, eller viktigere, de prioriterer pasientene. Ventetidene har gått ned, og helsekøene blir kortere. Det betyr at vår politikk virker, sier Trøen.

Regjeringen vil at staten skal ta større ansvar for kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Derfor er den statlige tilskuddsordningen for utbygging av kapasitet i kommunene bedret. Det har ført til et taktskifte i kommunens søknader om tilskudd til utbygging av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser – som er nær doblet under denne regjeringen. I budsjettet for 2016 er det lagt til rette for tilskuddsmidler tilsvarende 2500 nye heldøgns omsorgsplasser.

I tillegg er det fortsatt satsning på forebyggende tjenester innenfor rus og psykisk helse. Regjeringen har foreslått en ytterligere styrking over kommunerammen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 mill. kroner i 2016. Med tidligere års satsninger utgjør dette en styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten på tilsammen 650 mill. kroner. Det legges også til rette for at det i 2016 kan bli 150 nye psykologårsverk i kommunene gjennom en styrking av rekrutteringstilskuddet på 45 mill. kr. Det vil bli etablert et fast årlig tilskudd på 300 000 kr. per nyrekruttert psykologårsverk som løper inntil lovplikten for kommunene om å ha psykologkompetanse trer i kraft i 2020.

- Vi ser gjennomgående at regjeringen holder sine løfter om å prioritere pasienter innenfor rus og psykisk helse. Lenge har disse pasientene ikke fått den oppmerksomhet og prioritering som deres utfordringer  tilsier. Derfor er det svært gledelig at det er en styrket innsats på rusfeltet med hele 480 mill. kr. i neste års budsjett i forbindelse med opptrappingsplanen for rus, sier Trøen.

Regjeringen har sammen med samarbeidspartiene vært enige om at det skal legges frem en forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet høsten 2015, med en ramme på 2,4 mrd. kr i perioden 2016-2020.