Kraftfull tiltakspakke mot økende ungdomsledighet

Det er viktig at unge ikke blir gående uten utdanning eller arbeid. Derfor er det urovekkende å se Statistisk sentralbyrås rapport om at halvparten av de nye arbeidsledige er unge under 25 år.

  • Foreløpig er det en begrenset tilstrømming av arbeidsledig ungdom til NAV-kontorene. SSBs rapport tilsier at vi likevel må være forberedt på at flere unge henvender seg til NAV. Vi vil sørge for at de får best mulig hjelp i en vanskelig situasjon, sier Stefan Heggelund i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Regjeringen har tatt initiativ til tiltak som både vil gi økt aktivitet slik at færre får behov for bistand, samt tiltak som vil forberede hjelpeapparatet best mulig dersom antallet unge ledige som henvender seg øker kraftig.

Regjeringen presenterte 17. august en egen tiltakspakke for å møte den økende arbeidsledigheten blant unge og motvirke at unge blir stående uten utdanningsmuligheter eller arbeid. 

Tiltakene som ble presentert er:

  • Økt lærlingtilskudd
  • 1000 flere tiltaksplasser til ungdom
  • Fullføring av påbegynt utdanning med dagpenger
  • Nytt 2-årig opplæringstiltak (målet er praksisbrev, fagopplæring mv.)
  • Bruk av arbeidstrening som ledd i å gjennomføre videregående skole
  • 350 flere studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning, spesielt for Sør-Vestlandet
  • Gjennomgang av garantiordningen for ungdom
  • Forsøksopplegg med modulbasert fag- og yrkesopplæring som en del av arbeidspraksis

Regjeringen valgte å presentere tiltakene nå for at alle bedrifter skal vite at tilskuddet vil øke i neste års budsjett. Samtidig er det viktig at Nav gjør nødvendige forberedelser for at alle som trenger hjelp skal få god hjelp i en vanskelig siutasjon.