Kraftig økning av nye fengselsplasser

Hårek Elvenes
Høyre/Frp- regjeringen øker antall fengselsplasser betydelig.

I løpet av regjeringens to første leveår er det vedtatt å bygge 550 lukkede fengselsplasser. I statsbudsjettet for 2016 avsettes det over 400 mill. kroner til 181 lukkede fengselsplasser. Henholdsvis 96 plasser på Ullersmo og 85 i Eidsberg. Målet er at disse skal være i drift allerede i 2017. Dette kommer i tillegg til de 242 soningsplassene som leies i Nederland. Det er i den straffedømtes og samfunnets interesse å komme raskt til soning. Det er et prekært behov for flere fengselsplasser, og regjeringen tar nå grep på løpende bånd for å redusere soningskøen.

Regjeringen overtok et vedlikeholdsetterslep på formidable 3,5 milliarder kroner fra de rødgrønne. Vi er i en situasjon der det er fare for å måtte stenge ned lukket fengselskapasitet, blant annet i Oslo, rett og slett fordi bygningsmassen er uforsvarlig dårlig. I statsbudsjettet for 2016 vil det derfor bli bevilget 100 mill. kroner ekstra til vedlikehold av fengslene. Dette er helt nødvendig for å opprettholde soningskapasiteten.