Likestilling i praksis

Likestilling

Fredag 9. oktober la Regjeringen frem stortingsmeldingen «Likestilling i praksis». Et viktig premiss i meldingen er at arbeid for likestilling og likeverd er et felles samfunnsansvar, og at det fremover vil være viktig å sikre felles muligheter for alle.

- Vi har like rettigheter i Norge i dag, for begge kjønn. Det viktige fremover er å jobbe for at alle får rettighetene sine oppfylt og får samme anledning til å forfølge sine evner og ønsker i livet, forklarer Høyres familiepolitiske talskvinne Mette Tønder.
I «Likestilling i praksis» trekkes fem innsatsområder frem, der det i dag er likestillingsutfordringer: 

1. Vold og overgrep
2. Oppvekst og utdannelse
3. Arbeidsliv
4. Helse
5. Næringsliv og entreprenørskap. 

Meldingen beskriver flere tiltak under hvert område som målretter innsatsen gjennom alle livsløpets faser. Kompetansen skal økes i barnehagene, det skal legges til rette for mer heltidsarbeid gjennom å følge opp endringer i arbeidsmiljøloven, det tas sikte på bedre samarbeid mellom arbeidslivets parter om likestilling i arbeidslivet, i tillegg til en rekke andre.

- Denne likestillingsmeldingen tar likestilling på alvor. Den er like opptatt av tiltak som sikrer menns muligheter som kvinners, og er oppmerksom på utfordringer på likestillingsfeltet som rammer ulike grupper, slik som etniske minoriteter. Her står tiltak for språkopplæring og arbeid for å motvirke menns større frafall fra utdannelse sentralt, i tillegg til arbeid for å rekruttere flere menn til yrker innen helse- og omsorgsfag, sier Tønder
 
Tønder ønsker, like fullt, å fremheve ett bestemt innsatsområde:
 
- Jeg er spesielt glad for at meldingen løfter spørsmål om vold og overgrep. Vi vet at vold i nære relasjoner oftest rammer kvinner og barn og har dramatiske konsekvenser for de som rammes. Derfor er vi avhengige av et omfattende kunnskapsarbeid, samt en storstilt styrking av krisesentertilbud og offeromsorgen, avslutter hun.

Les likestillingsmeldingen her...