Ny og forbedret pleiepengeordning

Bente Stein Mathisen
Regjeringen foreslår nå å utvide pleiepengeordningen slik at flere grupper omfattes av ordningen. I tillegg vil vi inkludere alle barn med varig sykdom som trenger tilsyn og pleie.

Vi vil forenkle regelverket for pleiepenger. I dag er det to ulike veier til pleiepenger, en for dem som er under behandling i institusjon og en for dem som har en svært alvorlig sykdom. Dette blir nå til en ordning for alle tilfeller. I tillegg vil regjeringens forslag fjerne krevende skjønnsvilkår og sikre at hovedvilkåret er at barnet er sykt og har behov for tilsyn og pleie.

-              En gledelig sak! En utvidet pleiepengeordning vil gjøre hverdagen lettere for familier som opplever å få et sykt barn med behov for kontinuerlig pleie og oppfølging.  Ny pleiepengeordning blir også mer fleksibel fordi man kan gradere pleiepengene og kombinere med yrkesdeltakelse. Sier Bente Stein Mathisen i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Det foreslås at pleiepenger skal ytes ut fra en dagkonto med perioder på 1300 dager eller 5 år ved sammenhengende uttak. Foreldrene kan selv velge om man vil ta ut 100 pst. eller gradere og kombinere med arbeid. Det første året vil det være 100 pst. inntektskompensasjon ved pleie av sykt barn, mens de fire neste årene vil det være 66 pst.

Pleiepengeordningen utvides:

•             Aldersgrensen økes opp til 18 år for alle grupper.

•             Mindre alvorlig sykdom hos barn vil nå gi rett til pleiepenger (forutsatt behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som imidlertid i seg selv indikerer en viss alvorlighetsgrad på sykdommen).

•             Inkludere varig syke barn (Varig sykdom hos barn som ikke er i startfasen, ustabil fase eller progredierende vil nå gi rett til pleiepenger.)

•             Utvide graderingsmulighet ned til 20 pst. Utvidet graderingsmulighet vil medføre økt fleksibilitet og at flere kommer inn i ordningen.

•             Opphever syv ”karensdager”:

o             Foreldre som pleier syke barn over 12 år i forbindelse med institusjonsopphold vil nå få rett til pleiepenger fra første dag (mot i dag fra åttende dag fordi man må bruke syv sykt-barn-dager først).

•             Begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig, for pleie i forbindelse med institusjonsbehandling av barn over 12 år og som ikke er kronisk eller funksjonshemmet.

•             Begge foreldre vil nå kunne ta ut pleiepenger samtidig i forbindelse med institusjonsopphold.