Ønsker diabetesplan

Det er i dag et økende antall personer som lever med diabetes. 6000-7000 nordmenn får diagnosen diabetes type 2 hvert år, de fleste over 40 år. 

Diabetes omtales som en av de fire store ikke-smittsomme sykdommene, sammen med kols, hjerte-karsykdom og kreft (NCD). Disse sykdommene står i dag for 9 av 10 dødsfall.

- 375.000 personer i Norge har diabetes, de fleste type 2. Rundt halvparten av dem med diabetes type 2 har ennå ikke fått diagnosen, og lever i dag med diabetes uten selv å vite om det. Diabetes gir mange følgeskader. Med så mange som rammes er det viktig både å forebygge og  avdekke sykdommen, samtidig som vi sørger for best mulig behandling for de som rammes,  sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste, Meld. St. 19 (2014-2015) viser til Norges forpliktelse til å følge opp WHO sitt mål om 25 prosent reduksjon av for tidlig død knyttet til NCD innen 2025. For å nå målet kreves en offensiv og helhetlig innsats for å skape en helsetjeneste som gir best mulig behandling og oppfølging til de som er rammet.

Høyre har derfor sammen med Fremskrittspartiet, KrF og Venstre gått sammen om å be regjeringen igangsette arbeidet med en diabetesplan. Forslaget kommer i forbindelse med den pågående behandlingen av stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Diabetesforbundet har lenge etterlyst en diabetesplan for å bedre behandlingen av diabetes. Dette er derfor et løft for pasienter som i dag lever med sykdommen. Planen skal være klar neste år.

- Etablering av såkalte primærhelseteam står sentralt i meldingen. Tverrfaglige team vil være en klar forbedring og en styrking av oppfølging av personer med sammensatte behov og kroniske sykdommer. I tillegg vil bedre organisering av fastlegenes innsats være en viktig del av behandlingen. Det er i dag litt for tilfeldig hvor oppdaterte legene er. Diabetes er en sykdom du aldri blir kurert for, da er god behandling det sentrale, sier Stensland.