Reaksjoner på statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016 er et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling i Norge, og har blitt positivt mottatt av en lang rekke samfunnsaktører:
Næringslivets Hovedorganisasjon - Unntaksbudsjett

- Dette er et budsjett som ser ut til å sko oss for det vinterføret norsk økonomi er inne i, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund

«Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet mener NHO det er viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, mener Skogen Lund. Samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.»

- Slik jeg leser budsjettet balanseres de to hensynene godt. - Det er en kraftig pengebruk – som må være midlertidig, men deler av økonomien er også i en unntakssituasjon.

Kommunal rapport: 7,3 mrd. mer til kommunene

– Dette budsjettet gir kommunene et godt handlingsrom for 2016, både til de satsingene regjeringen har pekt ut, og til kommunens egne prioriteringer. Vi viderefører vår satsing på rusomsorg og psykisk helse. Vi gir kommunene forutsigbarhet ved å si at dette er noe vår regjering prioriterer hvert år, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H)

Virke: Et budsjett for vekst og omstilling – terningkast fem

- Virke er glad for at regjeringen foreslår lavere selskapsskatt, samt lettelser i formuesskatten. Det vil fremme investeringer og arbeid. Virke er fornøyd med at regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet er målrettet. Den treffer unge, og andre som sliter på arbeidsmarkedet. Det er bra at flere av tiltakene kan reverseres på sikt, at permitteringsregelverket ligger fast, og at det ikke foreslås nye større tiltak som låser arbeidskraften inne. Virke er også glad for at helsebudsjettet styrkes og at det satses på fritt behandlingsvalg. 250 millioner friske kroner øremerkes fritt behandlingsvalg, noe som betyr at det kan kjøpes flere tjenester fra ideelle og private innen ulike deler av helsesektoren. – Dette er et viktig grep for oppgradering av velferdsstaten at private og ideelle aktører får slippe til i større grad, sier Madsen.

Innovasjon Norge: Statsbudsjettet styrker omstilling med satsing på gründere og grønt skifte.

- Ser vi bort fra Innovasjon Norges rammer i finanskriseåret 2009, er dette et «all time high»-budsjett for satsing på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte i norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

- En syvdobling av midlene til etablerertilskudd fra 2010 til 2016 og økt fokus på ordninger som bringer etablerte bedrifter og næringer over på mer bærekraftige løsninger viser at regjeringen tar behovet for omstilling på alvor, sier Krohn Traaseth.

Innovasjon Norge er godt fornøyd med at regjeringen legger til rette for en mer bærekraftig omstilling gjennom den foreslåtte styrkingen av miljøteknologiordningen på 134,5 millioner kroner. Fra opprettelsen av denne ordningen i 2010 har bevilgningene vokst fra 140 millioner kroner til 465 millioner kroner i 2016.

- Det er gledelig at myndighetene ser at satsing på miljøteknologi gir resultater og velger å styrke denne ordningen fra år til år. Dette gir oss mulighet til mer offensiv satsing på pilottestinger som er viktige for det grønne skiftet og den nødvendige grønne omleggingen av norsk næringsliv. Vi har som mål at bærekraft skal bli et konkurransefortrinn for norske bedrifter, og dette er en viktig og framtidsrettet satsing, sier Inger Solberg, leder for Bærekraft i Innovasjon Norge.

Pressens offentlighetsutvalg: - Norge kan få verdens beste postjournal

Pressens offentlighetsutvalg mener regjeringens satsning på Offentlig elektronisk postjournal (OEP) setter Norge i førersetet for enkelt tilgang til informasjon.

Statens vegvesen: - Veibudsjettet er så å si historisk

- Det er et godt budsjett fordi nivået økes på drift og vedlikehold. Det gjør det for første gang i historien mulig å gjøre noe med etterslepet vi har på veier i nord, sier regionveisjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak til NRK.

Aftenposten: Ikke undervurder kulturministeren

- Mens de rødgrønne kulturminsterenes forsøk på [nullmoms for digitale medier]ble stoppet av Finansdepartementet, har Widvey klart å få Siv Jensen med seg på dette skal innføres så fort som mulig. Dette er et helt avgjørende grep for at norske medier skal klare å omstille seg. Uten den kommer det rett og slett ikke til å gå.

Akademikerne | Et meget godt budsjett for forskning

- Det er svært bra at regjeringen satser offensivt på forskning. Vi står foran krevende omstillinger både i privat og offentlig sektor, og FoU er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Da er det viktig at vi bruker mer av statsbudsjettet på investeringer og mindre på forbruk, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

 

Abelia | Godt budsjett for 2016, dårlig for 2030

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er historisk godt i sin satsning på kunnskap, men dette er ikke en type budsjett som Norge har råd til over tid, mener Håkon Haugli.

 

Norsk Industri | Kritisk til oljepengebruk, glad for Enova-satsning

- Dette er en satsing som viser at Norge tar det grønne skiftet på alvor. Økte midler til Enova vil også komme verftene til gode, noe som virkelig trengs i de krisetider vi nå ser konturene av. Det er også bra at Regjeringen så tydelig setter inn tiltak for å avhjelpe krisen der den avtegner seg mest tydelig, nemlig på kyststrekningen fra Kristiansand til Kristiansund, sier Lier-Hansen.

Psykologforeningen: Tydelig satsing på psykisk helse og rus

Statsbudsjettet innfrir tidligere løfter, mener Psykologforeningen og viser blant annet til at Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner. Det vil bety 150 nye årsverk. Statsbudsjettet signaliserer også styrket innsats på rusfeltet, og får tommelen opp av Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

 

Norsk olje og gass | Norsk sokkel er velferdsgarantisten – men trenger nye grep

- Inntektene fra olje- og gassnæringen utgjør en femtedel av statens inntekter i budsjettet.  Disse inntektene er helt avgjørende for å sikre skoletilbud, helsetilbud og pensjoner for fremtiden. Regjeringen leverer ikke på insentiver for økt utvinning, slik de har pekt på i egen regjeringsplattform.  Det hadde vi forventet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

 

Jernbaneverket | Statsbudsjettet 2016: Gode nyheter dem som bruker toget

Regjeringen legger opp til en betydelig vekst i vedlikeholdsmidlene til Jernbaneverket i statsbudsjettet for 2016. Det er bevilgningene til fornyelse av gammel infrastruktur som øker mest med en vekst på over 30 prosent i forhold til inneværende år.

Til investeringer viser budsjettet en nedgang i forhold til 2015.  Det skyldes i hovedsak at de store prosjektene i sum har mindre behov for midler i 2016. Prosjektene har de ressursene som skal til for å holde optimal framdrift.  Arbeidet med den nye jernbanestrekningen på Vestfoldbanen gjennom Holmestrand vil bli fullført i 2016.

Byggenæringens Landsforbund | Redusert selskapsskatt viktig for hele byggenæringen

Det er positivt at regjeringen foreslår å senke selskapsskatten til 25 prosent. – Det er viktig for hele byggenæringen, men spesielt for konkurranseutsatt industri, sier Jon Sandnes i BNL.

Budsjettet har en sterk samferdselsprofil og bidrar til å redusere det store etterslepet på vedlikehold av veinettet. – Dette er et kraftig løft og nødvendig for landet for å kunne møte samfunnsutfordringene knyttet til befolkningsvekst, næringsutvikling og klima, sier Sandnes.

 

Statens vegvesen | Rekordstor veg-aktivitet

Budsjettforslaget betyr rekordstor aktivitet på vegsektoren. - Satsingen på vedlikehold og fornying gjør at etterslepet av vedlikeholdet av veger blir redusert også i 2016, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Kreftforeningen: - Veldig gledelig med HPV-vaksine i statsbudsjettet

Kreftforeningen jubler over at regjeringen nå vil gi alle kvinner opp til 26 år tilbud om HPV-vaksine. Regjeringen vil bruke 72 millioner kroner for at alle jenter opptil 26 år får tilbud om gratis HPV-vaksine de neste to årene.

 

Adresseavisa: Riktig retning på endringer i skattesystemet

Regjeringens forslag til justeringer i skattleggingen bør samle bred støtte i Stortinget. (…) Redusert formuesskatt er derfor en styrking av norsk eierskap.

BT: Gründerne får mer

Regjeringen satser over 300 millioner kroner mer neste år på gründerne.

Ergoterapeutene positive til Statsbudsjettet

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringa innsatsstyrt finansiering (ISF) av ergoterapi. - Pasientene vil bli møtt med riktig kompetanse uavhengig av refusjonsordninga til sykehusene, sier forbundsleder Nils Erik Ness fornøyd. - Dette er en sak vi har arbeidet med lenge, og vi er svært fornøyd med regjeringas forslag sier Ness.

BT: Et budsjett med sjel

Flere av mine kolleger har kritisert statsbudsjettet for å bruke for mye oljepenger. Men det er faktisk nødvendig, skriver Steinar Strøm i BT.

Ungt entreprenørskap: Mer penger til entreprenørskap i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2016 økes tilskuddet til Ungt Entreprenørskap fra 25,6 millioner kroner i 2015 til 28,3 millioner kroner. Økningen skal bidra til at flere elever og studenter får entreprenørskapstilbud i utdanningen og gi flere ungdomsbedrifter i videregående opplæring.

- Vi vet ikke hva vi skal leve av i fremtiden, men vi vet hvem. Det er dagens unge som skal skape fremtidens arbeidsplasser. Økt satsing på entreprenørskap i utdanning vil gi resultater på sikt. Våre elever og studenter vil bli viktige bidragsytere til omstillingene i norsk økonomi, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.