Regjeringen bevilger 100 millioner til Innovasjon Norge til gründere og FOU

Regjeringen er opptatt av at de som etablerer bedrifter, og de som utvikler bedrifter gjennom forskning og utvikling, har best mulige rammevilkår.

Dette sikrer norsk konkurransekraft og at Norge også i fremtiden vil ha trygge jobber og et godt velferdsnivå. Nå har høy etterspørsel etter ordninger i Innovasjon Norge medført at enkeltprogrammer er i ferd med å gå tom for penger. Dette er særlig ordninger som retter seg mot gründere og bedrifter i omstilling, og særlig på Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 100 millioner kroner til ordninger i Innovasjon Norge. Ordningene som nå styrkes er sterkt etterspurt, og gir rask effekt, både med tanke på sysselsetting og omstilling. Tiltakene vil gjøre det enklere for både gründere og etablerte bedrifter.

Disse pengene skal brukes i to programmer: 1) Som økt bevilgning til etablerertilskudd med 60 millioner kroner, rettet mot gründere med stort vekstpotensial, og 2) Som styrking av eksisterende bedrifter gjennom å øke forsknings- og utviklingskontrakter med 40 millioner kroner.

Regjeringen har økt bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon med 1,5 milliarder kroner siden vi tiltrådte. Men når vi nå ser at det er behov for mer nyskaping og omstilling, må vi fylle på mer.

Sørlandet og Vestlandet har store omstillingsbehov. Det er også her Innovasjon Norge opplever størst etterspørsel etter sine ordninger. Innovasjon Norge melder om økt etterspørsel etter disse ordningene. I enkelte deler av landet er pågangen nå så stor at de ikke kan innvilge flere nye søknader i 2015. Innovasjon Norge får nå et etterlengtet påfyll.

Innovasjon Norge melder at de har en rekke gode prosjekter som kan realiseres som følge av tiltakene regjeringen nå kommer med. Sør- og Vestlandet er storforbrukere av etablerertilskudd og FoU-kontrakter, så regjeringens omstillingstiltak vil være kjærkomment for disse regionene.

Regjeringens forslag må behandles av Stortinget, gjennom en egen proposisjon.

Litt bakgrunn:

Som følge av nedgangen i oljeprisen og stillstand i oljerelatert industri opplever Innovasjon Norge en stor økning i etterspørselen etter deres tjenester. Den største økningen i innovasjonsaktivitet finner vi i Rogaland, Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane. På Vestlandet ser Innovasjon Norge nesten en dobling av søknadsbeløp sammenliknet med første halvår i fjor. På Østlandet, Sørlandet og i Midt-Norge har Innovasjon Norge en 60 prosent økning i søknadsinngang i disse landsdelene gjennom første halvår. Som følge av denne økningen i søknader er flere av Innovasjon Norges tjenester nesten tomme for midler, og det er kun et begrenset antall prosjekter som kan støttes i 2015 uten tilførsel av friske midler. For at midlene kan bevilges til Innovasjon Norge må regjeringens forslag behandles av Stortinget, gjennom en egen proposisjon.

Om etablerertilskuddsordningen

Innovasjon Norges landsdekkende etablerertilskuddsordning skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å innhente mer kapital. Tilskuddet kan utgjøre inntil 50 pst. av godkjente kostnader, unntaksvis en høyere andel. Den primære målgruppen er bedrifter som er inntil tre år, men unntaksvis kan eldre bedrifter få støtte. Det finnes også en distriktsrettet etablerertilskuddsordning i Innovasjon Norge, som finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne ordningen har sterke regionale føringer, og kan i hovedsak ikke støtte prosjekter i sentrale strøk.

Om FOU-kontrakter

Forsknings- og utviklingskontrakter er en tilskuddsordning som innebærer et forpliktende og målrettet FoU-samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet (IFU) og mellom næringslivet og det offentlige (OFU). Målet med prosjektene er å utvikle et nytt produkt, tjeneste eller produksjonsprosess basert på definerte behov i markedet. Ordningen skal stimulere til FoU-samarbeid om utvikling av nye produkter, produksjonsprosesser og tjenester som fremmer verdiskaping og konkurranseevne i norsk næringsliv. Ordningen skal koble leverandørbedrifter med kompetanse til å løse utviklingsbehov med en eller flere kundepartnere med utviklingsbehov som de ønsker å samarbeide om å løse.