Situasjonen på Storskog

Regjeringen arbeider nå for å stoppe tilstrømmingen av personer over Storskog fra Russland. Statsminister Erna Solberg har denne uken foreslått en rekke tiltak for å raskt returnere de som ikke har krav om beskyttelse.

Børge Brende- De som ikke har behov for beskyttelse skal sendes ut så raskt som mulig. Vi sprer nå, sammen med lokale myndigheter i Russland, informasjon om hvilke regler som gjelder for opphold i Norge. Målet er å stoppe strømmen av personer over grensen uten beskyttelsesbehov, sier utenriksminister Børge Brende.

 

Kun de med lovlige innreisedokumenter til Norge

- Fra Utenriksdepartementets side er det tett diplomatisk kontakt med Russland både på hovedstadsnivå og gjennom vår grensekommisær, fortsetter Brende. Jeg hadde nylig en samtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Denne kontakten følges opp gjennom løpende dialog med Russland både i Oslo og Moskva.

- Det er viktig å få korrekt informasjon og finne frem til praktiske løsninger med Russland, og å unngå en unødig politisering av situasjonen. Dialogen med russiske myndigheter er konstruktiv og målet er som sagt å kunne stoppe de som ikke har gyldige innreisedokumenter, avslutter Brende.Fakta Storskog

Hvor mange registrerer og saksbehandler Storskogsakene?

 • Det er nå minst 25 tjenestepersoner fra PU på plass i Kirkenes for å håndtere ankomstene i Sør-Varanger.
 • Totalt jobber 150 personer i UDI med å behandle asylsøknader. Sakene fra Storskog prioriteres og behandles løpende.

Hva har Regjeringen bestemt?

 • I januar får UDI ytterligere 125 saksbehandlere i Oslo og 25 i Trondheim.
 • Øst-Finnmark politidistrikt har fått 24 stillinger, som nå er besatt, for å kunne håndtere den meget utfordrende situasjonen på Storskog og i Kirkenes.
 • Regjeringen har foreslått å styrke UDI med 184 mill. kroner til å øke saksbehandlingskapasiteten med om lag 240 årsverk. Dette vil mer enn doble antallet asylsaker UDI kan behandle sammenlignet med hva som lå til grunn i Prop. 1 S (2015-2016).
 • Regjeringen foreslår videre å bevilge 66 mill. kroner til å styrke UDIs arbeid med mottaksetablering og oppfølging av mottak.

Hva er kapasiteten i Kirkenes?

 • Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger åpner offisielt onsdag 11. november.
 • Vestleiren er en tidligere HV-leir for 50 personer, som nå er bygget om til et ankomstsenter med plass for over 600 asylsøkere.
 • Ankomstsenterets kapasitet innebærer en rullering på inntil 300 personer i døgnet.
 • Disse skal bo i ankomstsenteret i inntil tre døgn (to netter, tre dager).

Slik fungerer det:

 • Politiet visiterer og skanner bagasje på Storskog, og transporterer alle til ankomstsenteret for videre behandling.
 • I ankomstsenteret blir alle registrert med eget "flyt-kort", som skal brukes videre i både PU-registreringen og i kontakten med helse/sykehus og driftsoperatør.
 • Alle asylsøkerne får utdelt nye klær. I ankomstsenteret fryses deres egne klær ned i 48 timer, før de kan transporteres videre til mottak.
 • Alle skal til tuberkuloseundersøkelse på sykehuset, og kommunehelsetjenesten har akutthelsetjeneste i ankomstsenteret.
 • Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) vil få egne rom i ankomstsenteret og vil bli fulgt tett opp av driftsoperatør.
 • UDI har fått ti kontorer i ankomstsenteret, slik at de kan behandle asylsakene mest mulig effektivt.