Styrker den norske verftsindustrien

Norge skal også i fremtiden være en verdensledende maritim nasjon, sier Næringsminister Monica Mæland

Norske verft har opplevd en reduksjon i ordrereserven på om lag 22 % siden nyttår, og det er i 2015 så langt kun blitt bestilt to offshorefartøy ved norske verft. Nå vil en ny tiltakspakke fra Regjeringen styrke verftsindustrien.

Norske verft og utstyrsleverandører sysselsetter rundt 25 000 mennesker i Norge, men i takt med en fallende oljepris har ordrereserven ved norske verft falt den siste tiden. Verftene har imidlertid nok å gjøre ut 2016, og skal levere skip for hele 17,8 mrd. i 2016. Situasjonen på kort sikt kan ikke sies å være dramatisk. De store offshoreverftene er imidlertid avhengig av at ordreinngangen tar seg opp i løpet av 2016. En ny tiltakspakke setter nå i gang seks konkrete tiltak for å styrke verftsindustrien:

1) Mer til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret. Regjeringen foreslår å bevilge 320 mill. kroner til økt vedlikehold i Sjøforsvaret. Dette er viktig for å sikre et slagkraftig sjøforsvar, men også gode nyheter for norsk verftsindustri. 
2) Mer til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøyer. Regjeringen foreslår å bevilge midler til igangsetting av oppgradering og vedlikehold av forskningsfartøyer.
3) Mer til grønn skipsfart. Regjeringen foreslår å styrke innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge. Midlene settes av til lån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip i nærskipsfarten. I tillegg etableres en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten vil bidra til å styrke markedssituasjonen for den norske verfts- og utstyrsleverandørnæringen.
4) Mer til utvikling av norsk teknologi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til teknologiprogrammet DEMO 2000. 
5) Bygging av nytt fartøy til Kystverket. Regjeringen foreslår å bevilge midler til oppstart bygging av nytt fartøy til Kystverket. Kontrakten vil bli lagt ut på EØS-anbud. Det er dermed ikke gitt at norske veft vil vinne kontrakter, men får mulighet til å konkurrere om dem.
6) Mer til kompetanse og styrket konkurransekraft for norske rederier. Regjeringen foreslår en betydelig styrking av tilskuddsordningene for sysselsetting av sjøfolk og en oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip. 

- Norge skal også i fremtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, og disse tiltakene vil bidra til å øke ordremengden i markedet og avhjelpe situasjonen ved norske verft, sier Næringsminister Monica Mæland. 

- Statsbudsjettet for 2016 blir et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Disse tiltakene vil styrke den norske verftsindustrien, sier Mæland.

Regjeringen har også gjennomført andre tiltak for å styrke verftsindustrien. 29. mai la Regjeringen frem den maritime strategien "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid. Strategien inneholder 69 tiltak som skal sørge for at den maritime næringen fortsatt kan hevde seg i verdenstoppen. I tillegg har Regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til næringsrettet innovasjon og forskning med om lag 1,6 mrd. Kroner, og gjort byggelånsgarantien for bygging av nye skip gjennom GIEK mer fleksibel.