Styrker kampen mot mobbing

Torbjørn Røe Isaksen
Alle barn har rett til en skolegang fri for mobbing. Det er et løfte vi som samfunn gir alle elever når de begynner på skolen.

Dessverre er saken TV2 nylig har omtalt en tragisk påminnelse om at vi ikke lykkes med det. Slike historier er rystende og viser at vi må gjøre mer for å gi alle barn en trygg skolehverdag.

Mobbing er et stort samfunnsproblem, og det å gi barn en trygg barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har. Man klarer heller ikke å lære stort dersom man sitter med frykt i magen for hva som kan skje i friminuttet eller på skoleveien. I den siste Elevundersøkelsen fra høsten 2014 svarer rundt 17 000 elever at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Dette er uakseptabelt høye tall.

- Mobbing kan gi arr for resten av livet. Derfor må vi lære alle barn god oppførsel, de må lære empati og vi må ansvarliggjøre foreldre og sørge for at den enkelte skole slår ned på mobbing med en gang det oppdages, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er mange skoler som jobber godt mot mobbing, og som tar skikkelig tak når de blir klar over at et barn blir plaget eller utestengt. Men det finnes dessverre også eksempler på skoler og kommuner som ikke gjør det loven krever. Å stoppe mobbing er både et holdnings- og bevisstgjøringsarbeid og et dugnadsarbeid. 

- Vi vil engasjere foreldre, barnehagelærere og lærere og andre ansatte i barnehager og skoler, styrere og rektorer, ordførere – og ikke minst barn og unge selv. Det er der ute i den enkelte barnehage og skole kampen mot mobbing må tas. Ansatte i barnehager og skoler må ha kompetanse til å forebygge og avverge mobbing og skape gode oppvekstmiljøer for barna våre, fortsetter Røe Isaksen.

Derfor vil vi se på hvordan vi raskt kan hjelpe foreldre og elever som står i en vanskelig mobbesituasjon. Det skal nytte å si fra, både i barnehagen og på skolen, og klageordningen skal fungere bedre enn i dag. Vi vil etablere en ny portal som bare har barn, unge og foreldre  til barnehagebarn og skoleelever som målgruppe og som bare handler om mobbing.  Barn og unge som blir utsatt for mobbing og deres foreldre må vite hvordan de helt konkret skal nå fram.

Når kommuner og skoler ikke gjør det de skal og det loven krever i mobbesaker skal de kunne få en bot. Det må få en konsekvens hvis en kommune enten ikke vet hvordan de skal håndtere en mobbesak eller ikke gjør det de skal, sier Røe Isaksen.

- Vi jobber med en fullstendig gjennomgang av anti-mobbepolitikken. På tross av en rekke tiltak og kampanjer – alt gjort i beste mening –  blir fortsatt altfor mange elever mobbet på skolen, på skoleveien og i friminuttene. Det er ikke akseptabelt og viser at vi må gjøre mer for å skåne barn fra mobbing på skolen, Røe Isaksen.  Han nevner at departementet i tillegg vil fremme konkrete regelverksendringer som:

•             Vurdere å innføre mer målrettede reaksjoner overfor skoleeiere som ikke følger regelverket.

•             Vurdere å endre loven slik at den blir enklere å forstå og følge.

•             Ha en enklere og raskere klageprosess enn i dag. Vi vil derfor gjøre endringer i dagens klageordning.