Styrker kriminalitetsforebyggingen

Bedre forebyggende arbeid i politiet er en av hovedgrunnene til politireformen.

I Aftenposten 27.august savner Erik Nadheim kriminalitetsforebygging i videoen til justisministeren. Han glemmer eller underslår at en av hovedgrunnene til politireformen er nettopp behovet for bedre forebyggende arbeid i politiet. Det forebyggende arbeidet er i dag sterkt varierende og avhenger ofte av ildsjeler i politiet. Politireformen legger opp til et langt mer systematisk forebyggende arbeid. Hver kommune skal ha en fast politikontakt ved lensmannskontor eller politistasjon. Det forebyggende arbeidet skal forankres på ledelsesnivå i det enkelte politidistrikt og ansvaret skal tillegges visepolitimester.

Alt politiarbeid er av forebyggende karakter. Ikke minst er effektivt straffesaksarbeid kriminalitetsforebyggende. Det er for snevert og kun å definere forkantarbeid som forebyggende arbeid. Regjeringen har konkret utarbeidet en egen handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme. Planen består av 30 konkrete tiltak og stil 17 millioner kroner til disposisjon. Frivillige organisasjoner og ideelle organisasjoner brukes mer i det forebyggende arbeidet, både under soning og i tilbakeføring til samfunnet. I sum har regjeringen iverksatt en rekke tiltak på det forebyggende området.