Styrker retten til sykehjemsplass

Bent Høie helseminister
– Eldre pleietrengende skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen foreslår derfor å styrke rettighetene for brukere som trenger sykehjemsplass. Forslaget skal gi eldre og pårørende trygghet for at et kommunalt tilbud er der når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie
Regjeringen sender i dag på høring et lovforslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

Det skal fremgå klart av loven at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester. Behandlende leges vurderinger skal vektlegges og være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunen. Lovforslaget innebærer en vesentlig styrking av rettighetene til eldre pleietrengende, og vil forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri pliktene de har.

Nasjonale kriterier
Regjeringen foreslår at det skal utarbeides nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Kriteriene skal bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunegrensene. De nasjonale kriterier vil nedsettes etter at det er høstet erfaring med slike kriterier i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Inntil nasjonale kriterier er på plass foreslår regjeringen å lovfeste plikt for kommunen til å utarbeide forskrifter med lokale kriterier.
 
Rett til vedtak og plikt til ventelister
Pasienter og brukere skal etter forslaget ha rett på  vedtak om de oppfyller kommunens kriterier. Kommunen skal føre ventelister over pasienter som oppfyller kommunens kriterier, men ikke får tilbudet der og da, og med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass. Dette gjelder kun for gruppen der det er mulig å gi et forsvarlig tilbud uten heldøgns plass, men som er vurdert å burde få et annet tilbud enn kommunen har tilgjengelig der og da. Forslagene som sendes ut på høring vil tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da.

- Dette betyr mer trygghet og forutsigbarhet for pleietrengende og deres pårørende. At det nå skal fattes vedtak basert på den enkeltes behov og kommunens kriterier, og at ventelister gir god oversikt over hvilke heldøgns tjenester som har størst press, er viktig for kommunenes planlegging og prioriteringer. Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legger vi et sterkere press på kommunene, sier Høie.

Regjeringen varslet i tillegg i dag at det i budsjettet for 2016 vil foreslås en tilskuddsramme for investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser tilsvarende 2500 plasser. Å legge til rette for økt kapasitet i kommunene er et viktig tiltak for å bygge ut og fornye sykehjem og boliger for fremtidens eldre og pleietrengende.