Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen en rekke tiltak for å motvirke ledighet, skape muligheter for alle uavhengig av sosial bakgrunn og å styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som faller gjennom.

Regjeringen har lagt frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet for de som trenger hjelp.


Arbeidsmarkedet

Mennesker som mister jobben skal få rask og effektiv hjelp til å komme over i nytt arbeid. Regjeringen forslår 4 000 flere tiltaksplasser til ledige, og en egen ungdomspakke for å motvirke at unge faller utenfor skole og jobb.

Tiltak for barn som vokser opp i fattige familier

En av våre viktigste oppgaver er å gi alle barn like muligheter uavhengig av foreldres bakgrunn. Flere barn i fattige familier skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. Vi vil øke bevilgningene til kommuner og frivillige som arbeider med dette.

Regjeringen vil legge til rette for at flere barn fra familier med lav inntekt og med minoritetsspråklig bakgrunn skal gå i barnehagen. Det settes av midler til mer informasjon om og rekruttering til gratis kjernetid.

Regjeringen la i mai 2015 fram en egen strategi mot barnefattigdom. Vi setter av penger til å følge opp dette arbeidet i 2016, blant annet med en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og støtte til losfunksjon for å hindre frafall i skolen.

Barnehage og skole

Økt satsing på kvalitet i barnehagen og kunnskap i skolen vil skape større muligheter for alle barn, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. I budsjettet for 2016 kommer det 160 mill. mer til innsatsen for økt kompetanse hos ansatte i barnehagene. Vi fortsetter Lærerløftet, satsingen på videreutdanning av lærere er tredoblet. Det kommer også mer til tidlig innsats i skolen.

Rus og psykisk helse

Psykiske plager og lidelser er at alvorlig folkehelseproblem, og det er viktig med et godt og raskt tilgjengelig tilbud i kommunene. Da trenger vi flere psykologer. I budsjettet for 2016 setter regjeringen av penger til 150 nye psykologårsverk i kommunene.

Flere rusavhengige må få hjelp. Det settes av mer penger til rusarbeidet i kommunene, utvikling av mottaks- og oppfølgingssentre og etablering av flere lavterskel substitusjonsbehandlingssentre. Vi vil også bidra til arbeidstrening og aktivisering i regi av frivillige organisasjoner og sosialt entreprenørskap.

Regjeringen vil komme med en ny opptrappingsplan for rusfeltet, der målet er å bidra til økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet.

Pasientenes helsetjeneste

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Vi innfører fritt behandlingsvalg for å redusere unødvendig venting, ta i bruk ledig kapasitet hos ideelle og private, styrke pasientenes rettigheter og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Dette er en reform som setter pasienten i sentrum og gir mer valgfrihet og kortere ventetider. Reformen innføres først innen rusbehandling og psykisk helsevern.

Øker bostøtten for 20 000 familier

Regjeringen setter av 60 millioner kroner til økt bostøtte, for at ordningen skal bli bedre for barnefamilier med lave inntekter. Dette er viktig for å styrke det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre faller utenfor. Dette er også et viktig tiltak mot barnefattigdom.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aukar-bustotta-for-20-000-familiar/id2456690/

Hjelper voksne med vanskeligheter i arbeidsmarkedet

Regjeringen vil opprette et nytt opplæringstiltak i NAV for personer med svake grunnleggende ferdigheter. Ledige med liten eller ingen arbeidslivserfaring skal kunne få arbeidstrening som kan inngå i et løp for å fullføre videregående opplæring.

Regjeringen foreslår også tiltak som skal gjøre det enklere for flyktninger å få jobb. 7 mill. kroner settes av til tiltak for raskt å kunne kartlegge kompetansen til den enkelte flyktning. Vi vil gjøre det lettere for flyktninger å få godkjent sin yrkeskvalifikasjon, for eksempel gjennom å tilby kompletterende videreutdanning der det er hensiktsmessig.