Vil pusse opp Norge for 2,5 milliarder

Båt
Statsminister Erna Solberg la lørdag frem en vedlikeholdspakke på 2,5 milliarder kroner for å få flere ut i arbeid raskt, og for å ta vare på infrastrukturen vår

Regjeringen har de siste ukene lagt frem flere tiltak for å møte den økende arbeidsledigheten som følge av at oljeprisen har blitt halvert det siste året. I august kom ungdomspakken og tiltak for gründere. Torsdag denne uken ble tiltak rettet spesielt mot ingeniører lansert og i dag toppet statsministeren dette med å presentere en egen vedlikeholdspakke.


- Vi ser at det er en økning i arbeidsledigheten. En del av de som jobber i industrien har kompetanse som kan brukes innen bygg- og anlegg. Å satse på vedlikehold og fornying gir oss mulighet til å raskt sette i gang prosjekt som umiddelbart får folk tilbake i arbeid, sier statsminister Erna Solberg.

Totalt utgjør pakken 2,5 milliarder i økt satsing på vedlikehold. Mange av tiltakene er særlig rettet mot Sør- og Vestlandet siden det er der ledigheten øker mest. Tiltakene som inngår er som følger:

Infrastruktur
· Over en milliard mer skal brukes på vedlikehold av veg og jernbane. I år reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane for første gang på flere tiår. Med denne innsatsen vil etterslepet bli redusert med nesten to milliarder kroner.
· I tillegg til mange nye jobber, betyr dette mer punktlige tog, ny asfalt og sikrere tunneler.
Statlige bygg
· Regjeringen foreslår å bevilge midler til vedlikehold og rehabilitering av flere statlige eiendommer. Bevilgningen vil bidra til økt sysselsetting og bedret standard på statlige bygg.
Skole og utdanning
· Regjeringen vil bevilge penger til vedlikehold og oppgradering av universitetsbygg og blant annet gi startbevilgning til fase 2 av rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen
Helse og omsorg
· Som ledd i Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting og omstilling, foreslås det et ettårig tilskudd til forsering av vedlikeholdsinvesteringer i helseforetakene.
· Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak på Sørlandet, Vestlandet og i Møre og Romsdal som er områder som er rammet av økt arbeidsledighet
· Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.
Kulturbygg
· Et engangstilskudd til kulturbygg og kulturhistoriske bygninger i Rogaland og Hordaland, for å styrke vedlikehold av bygningsmassen.
· Museene i det nasjonale museumsnettverket har i lang tid meldt om betydelige utfordringer med vedlikeholdet av det store antallet kulturhistoriske bygninger som disse institusjonene forvalter. Det samme gjelder kulturhistoriske teaterbygg. Et utfordrende klima gjør at behovet for ekstraordinært vedlikehold har vært raskt økende, ikke minst på Vestlandet.
Forsvaret
· Det bevilges 320 millioner kroner til vedlikehold hos sjøforsvaret.
Statsministeren understreker at dette kun er deler av innsatsen for å møte den økende ledigheten. Flere tiltak kommer i statsbudsjettet for 2016 når dette legges frem 7. oktober. Et viktig poeng for regjeringen er at tiltakene som gjennomføres for å møte arbeidsledigheten også skal bidra til å den langsiktige omstillingen av Norge:

- Regjeringen har laget et budsjett for 2016 som vil bidra til den langsiktige omstillingen av Norge, samtidig som vi sørger for arbeid og aktivitet på kort sikt, sier statsministeren, som også kommer med et stikk til Arbeiderpartiet som også har lagt frem en pakke:
- Regjeringens vedlikeholdspakke er alene større enn hele Arbeiderpartiets tiltakspakke, hvor for øvrig ordet vedlikehold er helt fraværende. Arbeiderpartiet tok ikke vedlikeholdet på alvor mens de satt i regjering og heller ikke i sin tiltakspakke i opposisjon. Det gjør vi nå, avslutter hun.