300000 vogntog fra vei til sjø og bane

Helge Orten (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Morten Stordalen (Frp) og Helene Tofte, direktør for Næringspolitikk i Rederiforbundet, feirer ny nærskipsfartstrategi med kake på Stortinget.
Helge Orten (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Morten Stordalen (Frp) og Helene Tofte, direktør for Næringspolitikk i Rederiforbundet, feirer ny nærskipsfartstrategi med kake på Stortinget. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Godstransport gir luftforurensning, slitasje og trengsel på norske veier. Den nye nærskipsfartstrategien, lansert av H/Frp/V/KrF, vil gi 300 000 færre vogntog i årene fremover.


Det har blitt snakket om å flytte gods fra vei til sjø i mange tiår. I desember 2014 kom Riksrevisjonen med en nedslående rapport som viste at det i årene 2009 til 2013 (da den rødgrønne regjeringen styrte) var ikke arbeidet for å nå målene om godt nok.

Nå har Høyre og samarbeidspartiene lagt frem en nærskipsfartstrategi, som har som mål at 30 % av godset som fraktes på vei på distanser over 30 mil i dag, skal flyttes til bane og sjø innen 2030. Det tilsvarer minst 300 000 trailere i året. Innen 2050 er målet å flytte 50 %.

- Dette vil redusere utslipp, senke fraktkostnader, og gi en boost til norske verft og skipsindustri. Vi er veldig glad for bred enighet om denne strategien, sier kystpolitisk talsperson i Høyre, Helge Orten.

Fakta om nærskipsfartstrategien

  • Samarbeidspartiene H, FrP, KrF, V  er enig om at 300 000 trailere skal flyttes fra vei til sjø og bane innen 2030. Det skal skje ved at minst 30 prosent av trailerne som kjører lengre enn 300 km skal erstattes av transport på sjø og bane.
  • Samarbeidspartiene er også enige om enda flere tiltak, som vil forplikte både når regjeringen skal legge frem statsbudsjett for 2017 og Nasjonal transportplan for 2018-2029.
  • Godsoverføring er viktig både for å redusere klimautslipp og redusere belastningen på veinettet.
  • Dette vil vedtas i Stortinget med samarbeidspartienes stemmer når saken debatteres 30. mai.

Virkemidlene:

Følgende tiltak vurderes:

  • Vurdere tiltak for å gjøre få ned håndteringskostnaden per konteiner, særlig i havnene.
  • Helhetlig gjennomgang av avgiftsregimet for nærskipsfarten. Både statlige avgifter og havneavgiftene.
  • En vurdering av hvordan stimulere til økt bruk av lavutslippsteknologi i nærskipsfartflåten.
  • Vurdere tiltak for å bringe nærskipsfartens rammebetingelser til europeisk nivå, herunder spørsmålet om avskrivningssatser for skip.
  • Gjennomgang av havnestrukturen for å sikre effektiv drift. En samlet bransje ga klar tilbakemelding på høring om at havnene kan bli mer effektive, og
I Nasjonal transportplan skal det prioriteres helhetlige knutepunkt, der man sørger for at når det investeres i farled for at havner kan ta inn større skip, havner gjør investeringer, så må også veien til havnene forbedres, eller jernbanen dit rustes opp.

Du kan lese mer om Høyres maritime politikk og samferdselspolitikk her