– Aktivitetsplikt innebærer å bry seg, og å få spesielt unge ut av en passiv tilværelse og over i meningsfull aktivitet. Formålet med vilkår om aktivitet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget, sier Stefan Heggelund, medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Rapporten KS lanserte i dag viser at aktivitetsplikt fører til at flere kommer ut i jobb og færre søker sosialhjelp. I tillegg viser rapporten at:

•             Aktivitetsplikt gir reduserte kostnader til sosialstønad.

•             Et stort antall kommuner praktiserer allerede aktivitetsplikt.

•             Aktivitetsplikt har positiv effekt på den enkelte stønadsmottaker, særlig de yngre.

– Vi har også tidligere sett at kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere. Med aktivitetsplikt kan vi gi god og tett oppfølging av den enkelte kan vi bedre hjelpe vedkommende tilbake i arbeidslivet eller utdanning, sier Heggelund.

Stortinget har vedtatt obligatorisk aktivitetsplikt, og regjeringen og KS er nå i dialog om gjennomføringen av dette.