Aktivitetsplikt hjelper unge ut av passivitet

Anniken Hauglies 10 tips til jobbsøkere
Annikens 10 tips - Slik får du deg jobb
Regjeringen innfører aktivitetsplikt for yngre mottakere av økonomisk stønad fra 1. januar 2017, og setter av 60 millioner i neste års budsjett til det, forteller arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Kommunene kan i dag stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold, men gjør det kun i varierende grad. De som allerede benytter muligheten kan vise til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelps¬mottakere.  Fra og med neste år MÅ derfor kommunene benytte seg av dette for unge mottakere. 
 
Kravet vil gjelde mottakere under 30 år. Regjeringen vil styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Flest mulig skal gå fra passivitet til aktivitet.
 
– Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 
 
Nyere forskning viser at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder. Aktiviteten som pålegges skal være individuelt tilpasset den enkeltes behov og funksjonsnivå, og styrke stønadsmottakerens muligheter for å komme i arbeid.  Stønadsmottakere som ikke er i stand til å delta i en tilrettelagt aktivitet, eller som har tungtveiende grunner for å ikke delta, vil være unntatt.
 
Aktivitetsplikt ble vedtatt av stortinget i 2015, med forbehold om at kommunenes merkostnad skulle kompenseres. Haugli fortalte i VG fredag at hun foreslår å bevilge 60 mill. kroner til dette i statsbudsjettet for 2017. 
 
– Dette tilsvarer den kommunale merkostnaden ved innføring av en slikt plikt. Vi har drøftet forslaget med KS på forhånd, sier Hauglie. 
 
Hvordan dette organiseres, er opp til den enkelte kommune. Det kan f. eks. være gjennom kommunale tiltak, deltakelse i statlige tiltak eller tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre. 

– Det har vært uttrykt frykt om at slike tiltak vil stigmatisere sosialhjelpsmottakere, men dette handler ikke stigmatisering.  Det handler om å se hver enkelt og deres potensiale og finne ut hva de kan bidra med. Det er mye omsorg i å stille krav til den enkelte, sier sosialministeren,  
Hun forsikrer at det fortsatt skal være en individuell vurdering av den enkelte. De som ikke er istand til å delta i en tilrettelagt aktivitet, eller som har tungtveiende grunner for å ikke delta, vil være unntatt. 

Regjeringen fikk 24. mars 2015 Stortingets tilslutning til at det innføres lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Lovendringen skulle ikke iverksettes før kommunene ble kompensert for eventuelle merkostnader. 
Regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen for 2017 at man vil fremme et nytt lovforslag om i første omgang å avgrense aktivitetsplikten til personer under 30 år, og at saken vil bli fulgt opp i statsbudsjettet for 2017. 

Dette er Anniken Hauglies beste tips til unge som vil ut i jobb:

1. Bli synlig
Registrer CV-en din på nav.no og i andre databaser. Da blir du tilgjengelig for søk fra arbeidsgivere som bruker nav.no, og profilen matches mot ledige stillinger i NAVs stillingsbase. 
 
2. Egeninnsats
Vær aktiv. For å komme tilbake i jobb må du vise stor egeninnsats. NAV kan veilede og bistå, men det er din egen motivasjon og innsats som er avgjørende. Kom tidlig i gang og lever gjerne CV og søknad personlig til mulige arbeidsgivere. 
 
3. Mobilitet
Vær villig til å ta arbeid i hele Norge. Det behøver ikke alltid innebære at du må flytte, kanskje kan du pendle, eller kanskje du kan utnytte mulighetene som finnes med kommunikasjon via internett eller fjernarbeidsplass? For tiden er det gode jobbmuligheter i mange fylker, for eksempel i trøndelagsfylkene, i Buskerud og Vestfold. 
 
4. Nye bransjer
Tenk bredere når du søker jobb – ikke bare geografisk, men se muligheter innenfor flere bransjer, i både privat og offentlig sektor. Å tenke mer utradisjonelt er et godt stikkord. 
 
5. Hull i CV-en
Har du hull i CV-en eller behov for tilrettelegging? NAV kan, sammen med deg, vurdere flere tiltak og virkemidler. Dette kan være alt fra jobbmesser til arbeidstrening og lønns- og inkluderingstilskudd. Lønnstilskudd betyr at det offentlige betaler deler av lønnen, slik at det skal bli lettere for arbeidsgiverne å ta sjansen på deg.
 
6. NAV Jobblyst
Sjekk ut NAV Jobblyst på internett: jobblyst.no. Det er en arbeidslivsblogg i regi av NAV. Siden inneholder innlegg om alt fra jobbsøkertips, til råd til deg som sliter med sosial angst eller har andre utfordringer. NAV Jobblyst er også på Facebook, der du kan stille generelle spørsmål om hvordan komme i jobb. 
 
7. Jobbsøkertips
Hvis du trenger tips til hvordan lage en god CV og jobbsøknad, finner du alt av informasjon om det og mye annet på NAVs nettsider. Sjekk ut denne siden: nav.no/no/Person/Arbeid/Arbeidsledig+og+jobbsoker/Jobbsokertips?
 
8. Bruk nettverket ditt
Fortell venner og kjente at du søker jobb. Skriv på Facebook og andre sosiale medier at du er på jobbjakt og be venner dele innlegget ditt. Flere av ungdommene jeg møtte på "jobbturneen" min i sommer fikk jobb gjennom å bruke nettverket sitt. 
 
9. Grip mulighetene
Ikke vær kresen. Det er bedre med en jobb enn ingen jobb. Og det er lettere å komme seg videre når man har en jobb. Kunnskap er én ting, kompetanse er noe annet. Kompetanse får du gjennom alle jobber og verv du tar på deg. Vis frem hele deg til potensielle arbeidsgivere. 
 
10. Bli din egen sjef
Skap din egen arbeidsplass. Går du med en drøm om å starte en bedrift, kan tiden være inne nå. I forbindelse med gründerplanen som regjeringen la frem i høst, ble budsjettet økt med 400 millioner kroner til ulike gründertiltak. Kontakt Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å sjekke om du kan få økonomisk eller andre former for støtte. 

Nyttige ressurser:

Innovasjon Norge

Forskningsrådet