Ansvar og valgmuligheter for familiene

Det er 13 år siden forrige stortingsmelding om familiepolitikk. Mye har skjedd som virker inn på familielivet, og familiene har blitt mer mangfoldige. Regjeringen ønsker nå å stake ut en retning for fremtidens familiepolitikk og hva slags samfunn vi ønsker å bygge.

Mette Tønder- Familiene er forskjellige og mangfoldige, så utfordringene er ulike. Men det å trenge råd og hjelp i ulike faser har de aller fleste familier behov for på et eller annet tidspunkt. Derfor er forebygging og tidlig innsats så viktig, for å hindre at problemene vokser. Det er bekymringsfullt at rundt 92000 barn lever i familier med lav inntekt. Vi må styrke det sosiale sikkerhetsnettet for dem som sliter, sier Høyres familiepolitiske talsperson, Mette Tønder.

Først og fremst styrker regjeringen forebygging og tidlig innsats for å hjelpe familiene før problemene blir for store. Det er på den måten familiene kan ta ansvar, gode valg og bruke mulighetene som finnes. Derfor vil regjeringen blant annet etablere en nettbasert rådgivningstjeneste for foreldre. Regjeringen vil ha økt samarbeid mellom de ulike familienære tjenestene og gjennomgå alle foreldre-, samlivs- og familierettede kurs som mottar offentlig støtte. Videre vil regjeringen utvikle en veileder for faglig innhold og kvalitet i krisesentertilbudet, og vurdere å lovfeste forebyggende arbeid ved familievernkontorene.

- Noe av det viktigste i meldingen er satsingen på de familienære tjenestene som helsestasjonene og familievernet. Det er veldig viktig at barn og familier får tidlig hjelp til å forebygge problemer. Trygge foreldre gir trygge barn, understreker Tønder. 

Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket familievernet med over 90 millioner kroner de tre siste årene. Familievernet kan forebygge kriser og omsorgsovertakelser i familiene. Kommunene er styrket med totalt 767 millioner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Familievernet er styrket med 5 millioner kroner for å kunne øket antallet samtaler med barn. Et mål er at flere barn skal bli hørt og medvirke i saker som angår dem.

- Det er første gang at generasjonssamspillet, besteforeldre, aleneboere og storbarnsforeldre omtales i en stortingsmelding om familier. I denne meldingen slår regjeringen fast at alle familieformer skal respekteres og at barnet har fått en styrket posisjon i familien og samfunnet, avslutter Tønder.