Forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling

Innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling forsterkes.

- Med over 900 millioner ekstra til målrettede tiltak rettet mot Sør- og Vestlandet, som kommer i tillegg til tiltakspakken på fire milliarder i statsbudsjettet, er dette en kraftfull innsats for å bekjempe ledigheten i områdene som er rammet av fallet i oljeprisen, påpeker Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten. 

Han er svært godt fornøyd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016.

De nye tiltakene for å møte den økende ledigheten inkluderer blant annet:

  • 250 millioner i engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.
  • 150 millioner til vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på Sør- og Vestlandet.
  • 75 millioner til vedlikehold og fornying av Sørlandsbanen.
  • 65 millioner til opprettelse av ordninger for utvikling og bruk av lav- og nullutslippsteknologi i skipsfarten.
  • 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst (for å treffe agderfylkene) og Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal).
  • 50 millioner kroner i økte midler til DEMO 2000. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.
  • 41 millioner kroner til 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.
  • 15 millioner kroner til stimuleringsmidler for økt fullføring til fagbrev.
  • 10 millioner for å gi økte muligheter for å ta utdanning på deltid med dagpenger.
  • I tillegg kommer en rekke andre prosjekter som utgjør resten av den nye målrettede tiltakspakken.
Flåtten minner om at det er nødvendig med målretting nettopp fordi utviklingen i økonomien er svært ulik i forskjellige deler av landet.

- Vi har økende ledighet på Sør- og Vestlandet som følge av fallet i oljeprisen, og derfor målretter vi innsatsen dit. Samtidig går det bedre enn på lenge i andre deler av landet. Det er en del av bildet vi må ha med oss, og det viser at regjeringens satsing på samferdsel, kunnskap og vekstfremmende skatteletter bidrar til omstillingen av norsk økonomi som helhet på en god måte.