Barns fritidsønsker blir lettere å oppfylle

Mor og barn

Høyre/FrP-regjeringen og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre sørger nå for at kommunene, frivilligheten og staten går sammen om en felles innsats for at også barn i familier dårlig råd skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter.

- Vi slår våre krefter sammen for å inkludere barn som ikke kan delta i fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes situasjon. Barna sier selv at det å kunne delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn er viktig. En rekke kommuner, lag og organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i organiserte tilbud, og nå skal vi få til enda mer. Norge er i verdenstoppen i frivillighet. Muligheten for å lykkes med dette arbeidet er derfor stor, sier statsminister Erna Solberg. 

Ett av tre barn fra fattige familier deltar ikke i en organisert fritidsaktivitet. Familier med dårlig råd må i mye større grad spare opp penger og planlegge slike aktiviteter. Dette gjør at barna lar være å spørre om å få delta, for å skjerme foreldrene sine og for å unngå skuffelser. 

- Frivillige organisasjoner innen idrett, kunst og kultur spiller en avgjørende rolle for barn og unges fritidsaktiviteter. Å delta gir venner, fellesskap og mange positive opplevelser. Det har stor betydning for en god oppvekst, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Lokale løsninger

Løsningene for hvordan barn kan delta i organiserte tilbud, vil variere fra kommune til kommune og mellom lokale organisasjoner, klubber, lag og foreninger. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over aktiviteten de skal delta i. 

Sammen med KrF og Venstre la regjeringen frem strategien Barn som lever i fattigdom i mai 2015. Strategien er en viktig del samarbeidsavtalen, og er høyt prioritert av alle fire partiene. Tiltakene skal hjelpe barn slik at alle har lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet er å forebygge at fattigdom går i arv, og dempe konsekvensene for barn og ungdom her og nå. Flere tilskuddsordninger har blitt styrket de siste årene gjennom budsjettforlikene mellom regjeringen og KrF og Venstre.

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom er nå på 164 millioner kroner. Fra i år skal kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Den skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå og sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som trenger hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet er at offentlig og privat innsats skal virke godt sammen.