Bedre innhold i barnehagene

Høyre logo
- Det er viktig å unngå store kvalitetsforskjeller fra barnehage til barnehage, og vi må fange opp de barna som trenger ekstra hjelp, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Fredag 11. mars presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen meldingen «Tid for lek. Bedre innhold i barnehagene». Med dette understreker han Høyres høye ambisjoner for barns trivsel, språkutvikling og læring. Det skal bli tydeligere hva som skal prege barnehagehverdagen og hva barna skal lære og oppleve.

- Det viktigste for Høyre er at det pedagogiske barnehagetilbudet skal være forsvarlig. Det er viktig å unngå store kvalitetsforskjeller fra barnehage til barnehage og vi må fange opp de barna som trenger ekstra hjelp. Derfor foreslår vi en lovendring slik at observasjon og vurdering blir satt inn i et helhetlig nasjonalt system, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Observasjon som skjer når de ansatte er sammen med barna, og vurdering av dette, skal bidra til å oppdage når systematisk kartlegging trengs som et verktøy ved spesielle anledninger. Det er viktig at endringen ikke tvinger barnehagene til å drive en form for massekartlegging. 

For å sikre barna et trygt og godt tilbud trenger vi et godt tilsyn med barnehagene. Derfor vil Høyre gjøre fylkesmannen til et nytt tilsynsorgan som skal føre tilsyn i særlige tilfeller. Fylkesmannen vil både kunne ta opp saker på eget initiativ og dersom foreldre, ansatte eller barnehageeiere ber om tilsyn. Ikke minst for private barnehageeiere er dette viktig, siden de med den nye ordningen får mulighet til å kontakte en uavhengig instans. Fylkesmannen er uten eieransvar og dobbeltrolle og har lokalkunnskap og den nødvendige erfaring med å drive tilsyn. Kommunene skal fortsatt ha hovedansvaret for å føre tilsyn med barnehagene.

- Det er kommunene selv som kjenner de lokale forhold best, og har ansvar for et helhetlig og variert tilbud i kommunen, sier kunnskapsministeren.

Barnehagebarn er i en alder hvor det legges et viktig grunnlag for senere utvikling og læring. Foreldre skal kunne være trygge på at deres barn blir sett, tatt vare på og får de beste muligheter for en god utvikling i barnehagen. Regjeringen fortsetter med dette sitt arbeid for god å gi kvalitet og en trygg hverdag for barna.


Vil du lese mer om vår familie- og barnehagepolitikk, kan du klikke her.

Ønsker du å finne en av våre politikere, kan du klikke her.

Har du spørsmål om dette temaet? Send oss gjerne en e-post.