Bedre kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen

Bent Høie
Søndag presenterte Høyres nestleder og helseminister Bent Høie en samlet pakke for et sterkere nasjonalt ansvar for kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. Ikke som et valgløfte, men en pakke som gjennomføres nå.
- Høyres mål er å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Det handler om å sette brukeren, pasienten og de pårørende i sentrum og jeg har som et viktig mål at ingen beslutninger skal tas om deg, uten deg, seier helseminister Bent Høie.

For tilfeldig og for stor variasjon i eldreomsorgen

Det skjer mye bra i norsk eldreomsorg. Det er prosjekter som forteller om fantastiske resultater, men det er for tilfeldig – og det er for stor variasjon. Det er fremdeles store utfordringer og mange steder er det langt igjen til å nå våre mål for trygghet, kvalitet og valgfrihet for oss selv, våre foreldre og besteforeldre.

- Vi kan ikke bare sitte å se på at dette skjer – derfor tar vi et større nasjonalt ansvar for økt trygghet, kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen, sier Høie.

Høie presenterte i dag tre nye grep for å skape pasientens helse-og omsorgstjeneste

Kompetansekrav i eldreomsorgen

Ansatte på sykehjemmene våre skal ha sine varme hender, men det krever også kloke hoder. Skal vi lykkes med å få kvaliteten vi ønsker - og brukerne fortjener - må kompetansen styrkes i tråd med fremtidens behov.

Høyre har sammen med samarbeidspartiene styrket bevillingen til etterutdanning og kompetanseheving i omsorgssektoren. Vi tar dette videre gjennom kompetanseløft 2020. I tillegg etablerer vi en ny tilskudssordning for masterutdanning innenfor avansert klinisk sykepleie og i samarbeid med BI, en nasjonal lederutdanning for kommunehelsetjenesten.

- I Høyre mener vi at profesjonene er nettopp det: profesjonelle. Derfor sender vi nå et lovforslag på høring som gjeninnfører og forsterker kompetansekrav i loven. På den måten tar vi et nasjonalt ansvar for at alle kommuner opparbeider seg den nødvendig kompetansen innenfor kommunehelsetjenesten, understreker Høie.

- Vi vil stille krav om at alle kommuner fra 2018 skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 2020 vil det bli krav om ergoterapeut, psykolog og tannlege.

Forebyggende hjemmebesøk

Flere eldre  kan og ønsker å bo hjemme. Verdien av å være selvhjulpen og få bo hjemme lengst mulig er et sterkt ønske og behov for mange eldre. Heldigvis skjer det svært mye nå for at det skal være mulig, og vi skal gjøre mer.

På mandag sender vi ut rundskriv til kommunene om å innføre forebyggende hjemmebesøk for eldre.

- Alle eldre, for eksempel 75-åringene skal få tilbud om besøk av kommunen for å se hvilke tilpasninger, øvelser eller tekniske hjelpemidler som må til for at eldre skal klare å leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i hverdagen. Dermed kan kommunen sette inn nødvendig tiltak tidlig nok, og den eldre og deres pårørende kan oppleve både trygghet og mestring, sier Høie. 

Legemiddelgjennomgang i sykehjem

Regjeringen vil forskriftsfeste krav til legemiddelgjennomgang i sykehjem.

- 9 av 10 nordmenn over 65 år bruker minst ett reseptpliktig legemiddel. Godt over halvparten av dem får utlevert mer enn fem legemidler, på sykehjem er det i snitt 7. Gjennom å saumfare medisininntaket og endre det får mange eldre bedre livskvalitet og det gir også lavere kostnader for kommunene, sier Høie.

Regjeringens pakke for for kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen

Vi lovfester kravet om at alle kommuner skal ha dagtilbud for mennesker med demens fra 2020. Frem til det er det statlige tilskudd for etablering.

Torsdag denne uken ble det flertall i Stortinget for lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg, politiattest og Kvalitetsregister for helse- og omsorgstjenestene. I morgen sender vi ut rundskriv om hjemmebesøk, vi forskriftsfester legemiddelgjennomgang på sykehjem og ikke minst vi sender på høring krav til kompetanse i helse – og omsorgstjenestene.

Kommunene får snart en trygghetsstandard for sykehjem, og bare i år får de 1,2 mrd. for å følge opp kompetansehevingen i Helse- og omsorg 2020.

- Det er ikke tomme valgløfter, det innføres nå. Slik skaper vi pasientens helse- og omsorgstjeneste, avslutter Høie.

 

Her kan du lese hele talen.