Budsjett for flere jobber og bedre velferd

Budsjett 2017
Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2017. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, mener budsjettet er godt tilpasset en situasjon med en forsiktig, men sårbar oppgang i økonomien. Samtidig som det satses på bedre velferd.

- 4 milliarder i tiltakspakke til de bransjene og regionene som er hardest rammet av oljeprisfallet bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling. 6,4 mrd i lavere skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe og å skape arbeidsplasser. Skatt på alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres til 24 %. Nær sagt alle skatteytere får lavere eller uendret skatt. Regjeringens kraftfulle satsing på kunnskap, innovasjon, forskning og infrastruktur fortsetter. Vi forbedrer velferden, særlig målrettet mot de med størst behov, sier Svein Flåtten.

Flåtten peker på at det er flere positive signaler i norsk økonomi og at finanspolitikken som har vært ført så langt har virket.

- Norges Bank, SSB, NHO og de fleste makroøkonomer er enige om at økonomien er på vei til å ta seg opp. Det er bra, men oppgangen er sårbar. Hvis vi øker skattebyrden for arbeidsgivere og arbeidstakere risikerer vi at oppgang snur til nedgang, advarer Flåtten.

Høyres finanspolitiske talsperson sier han er glad for at innsatsen for å hjelpe de som trenger det mest forsterkes.

- Vi satser mer på rusomsorg, flere nye heldøgns omsorgsplasser og dagaktivitetsplasser til demente, og sikrer at mellom 8000 og 9000 familier skal kunne få pleiepenger mens de har omsorg for sine varig syke barn. Vi bevilger penger til økt aktivitetsvekst i sykehussektoren slik at vi kan få ned helsekøen og ventetiden ytterligere.

Andre viktige satsinger i budsjettet er økt trygghet i form av blant annet 1,9 mrd mer til Forsvaret, 300 millioner til økt kapasitet i politidistriktene og nye politihelikoptre.

Regjeringen foreslår også en omlegging av bilrelaterte avgifter på 1,6 mrd slik at det blir billigere å eie bil, men dyrere å forurense. 

- I sum er dette et budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen og utfordringene landet står overfor. Vi ser frem til forhandlingene med våre samarbeidspartier Venstre og KrF, sier Flåtten.