En fremtidsrettet likestillingspolitikk

I dag debatteres regjeringens likestillingsmelding i Stortinget. For Høyre og regjeringen er det viktig å styrke likestillingen, og skape et bedre diskrimmineringsvern for alle. I denne meldingen presenterer vi retningen for regjeringens likestillingspolitikk. Det er et langsiktig og målrettet arbeid, som vi allerede har startet på.

Mette TønderHøyre mener at likestilling ikke skapes av det offentlige alene. Likestilling skapes på arbeidsplassene, der folk bor og i samarbeid med frivillig sektor. Regjeringen har i meldingen valgt å rette innsatsen mot fem områder der det fremdeles er tydelige utfordringer for likestilling: vold og overgrep, oppvekst og utdanning, arbeidsliv, helse, næringsliv og entreprenørskap. 

- Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, men vi har fortsatt utfordringer som etter tiår med likestillingspolitikk fortsatt er uløste. Derfor er det viktig å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og forbildene som bidrar positivt til likestilling og til å endre tradisjonelle mønstre, sier Høyres likestillingspolitiske talskvinne, Mette Tønder. 
Regjeringen vil føre en likestillingspolitikk der alle har mulighet til å ta de valgene de ønsker, uavhengig av forventninger. 

- Vi vil fjerne hindringer som begrenser kvinner og menns valgfrihet. Kvinner og menn har i dag like rettigheter, men vi må sørge for at de også opplever at de har like muligheter, fortsetter Tønder. 
Likestilling handler om både kvinner og menn. Vi må også ta tak i de utfordringene som angår gutter og menn i dag. Det gjelder blant annet den høye andelen gutter som ikke fullfører videregående opplæring og at gutter ofte velger mer kjønnstradisjonelt enn jenter når det gjelder utdanning og arbeid. 

Regjeringen vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner gjennom å få mer kunnskap, videreutvikle politiets arbeid mot vold i nære relasjoner, styrke det kommunale krisesentertilbudet til utsatte grupper, samt styrke innsatsen mot voldtekt. 

- Vold og overgrep er en av samfunnets største likestillingsutfordringer. Vold og overgrep hindrer like muligheter og har alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Det er bekymringsfullt at mange voldtektsofre ikke orker eller ser håp i  å anmelde, eller å søke om legehjelp, avslutter Tønder