Flere skal få pleiepenger til syke barn

Flere syke barn får ha foreldrene hjemme
Flere syke barn får ha foreldrene hjemme
Pleiepengeordningen utvides. Nå skal flere barn få ha foreldrene sine hjemme til å følge de opp. 
Sykdomskravet lempes på og vi vil inkludere varig syke barn i ordningen. Det vil bli enklere å ta ut graderte pleiepenger som gir foreldre bedre mulighet for å kombinere pleiepenger med å være yrkesaktiv.

– Vi ser at dette kan bety en dobling av antall mottakere. At mulig 9000 flere får mulighet til å være der når barna trenger dem som mest, uten at det får økonomiske konsekvenser, sier Hauglie.

Lovforslaget skal vedtas i Stortinget før sommeren og tre i kraft fra oktober i år.

– Vi endrer loven, slik at nåløyet ikke blir så trangt. Det blir mindre byråkrati, mindre skjemavelde. Sykdomskravet skal lempes på, og aldersgrensen økes. Det skal bli enklere. Det er viktig når noe av det verste som kan skje deg som forelder, skjer, sier Hauglie til Dagbladet 18. januar.

Nå skal alle foreldre som tar seg av barn under 18 år, og som trenger kontinuerlig tilsyn, kunne få pleiepenger. Tidligere var aldersgrensen 12 år. Varig syke barn inkluderes også i ordningen. Det innføres en begrensning på maks fem år, eventuelt 10 år ved graderte pleiepenger.

Foreldre med store pleieoppgaver skal få uttelling for delvis arbeidsdeltakelse og derfor skal det nå være mulig å telle dager med f.eks. 50 prosent arbeid og 50 prosent pleiepenger der man før talte hele dager borte fra arbeid. Dette gjør det også mulig å fortsette med pleiepenger over en lengre tidsperiode enn tidligere – fra fem år med fullt uttak, til ti år om det tas ut 50 prosent av fulle pleiepenger.

Fakta om pleiepengeordningen:
• Pleiepenger skal være en midlertidig inntektssikring for bortfall av arbeidsinntekt, som skal gjøre det mulig å kombinere omsorgen med å være yrkesaktiv. Det kommer i tillegg til ordningene omsorgslønn og hjelpestønad.
• Foreldre som har barn med varige sykdommer eller barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie kan søke om pleiepenger.
• Fredag 13. januar 2017 besluttet regjeringen å utvide pleiepengeordningen. Lovforslaget skal behandles av Stortinget før sommeren. Det er flertall for forslaget. Ny ordning skal tre i kraft i oktober.
• Det samlede forslaget antas å koste 560 millioner kroner i året. Det er mer enn en dobling av folketrygdens utgifter til pleiepenger i dag. (I dag brukes ca 500 millioner).
• Utbetalingen er som ved sykdom: 100 % kompensasjon i ett år og deretter 66 % av tidligere inntekt.
• Det innføres en tidsbegrensning på inntil fem år dersom en tar ut hundre prosent pleiepenger. Ordningen kan forlenges til inntil 10 år dersom man for eksempel tar ut 50 % pleiepenger og jobber resten.