– Til nå har foreldre med varig syke barn, barn over tolv år med opphold i helseinstitusjon og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie ikke hatt rett på denne type tilskudd, det foreslår vi at de skal få nå, sier sosialminister Anniken Hauglie.   

– Dagens pleiepengeordning er streng, komplisert og lite forutsigbar – derfor forenkler vi, forteller hun. 

– Vi ser at dette kan bety en dobling av antall mottakere. At mulig 9000 flere får mulighet til å være der når barna trenger dem som mest, uten at det får økonomiske konsekvenser.  Vi jobber for at disse kan få dette fra 1. oktober 2017. Vi setter av 140 millioner til dette i 2017-budsjettet og helårseffekten vil bli 560 millioner, sier Hauglie.  

Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for at foreldre med store pleieoppgaver skal få uttelling for delvis arbeidsdeltakelse og derfor skal det nå være mulig å telle dager med f.eks. 50 prosent arbeid og 50 prosent pleiepenger der man før talte hele dager borte fra arbeid. Dette gjør det også mulig å fortsette med pleiepenger over en lengre tidsperiode enn tidligere – fra fem år med fullt uttak, til ti år om det tas ut 50 prosent av fulle pleiepenger. 

Pleiepenger skal være en midlertidig inntektssikring for bortfall av arbeidsinntekt, som skal gjøre det mulig å kombinere omsorgen med å være yrkesaktiv.  Det kommer i tillegg til ordningene omsorgslønn og hjelpestønad.