Flere tiltak mot arbeidsledighet

Anniken Hauglie
Arbeidsminister Anniken Hauglie fra Høyre sier regjeringen vil komme med flere tiltak mot arbeidsledighet når revidert nasjonalbudsjett legges frem i neste uke.

Det er tre hovedtiltak som vil legges frem på onsdag. 

For det første øker regjeringen antall tiltaksplasser i Nav med 1000 i gjennomsnitt i andre halvår i 2016. 

– Dette betyr helt konkret mer midler til arbeidsledige slik at de får hjelp over i ny jobb ved hjelp av kursing og omskolering. Fra denne økte potten kan Nav også ta omstillingsmidler for å hjelpe bedrifter over til nye markeder, sier arbeidsministeren. 

– Vi mener endringene av dagpengereglene vil gjøre det lettere for folk som blir ledige eller permittert å omskolere seg og komme over i nytt arbeid. Det ligger til grunn for alle tiltakene: De skal bidra til at folk som mister jobben, ikke møter hindre for å omstille seg til nye jobber, sier Hauglie.

– Vi gjennomfører også totalt seks endringer i dagpengereglene som gjør det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning for å gi ledige kompetanse til å ta nye jobber eller å etablere egen virksomhet, forteller Hauglie. 

Hensikten med endringene er å ruste folk med ny kompetanse slik at de kan ta andre typer jobber hvis de har mistet jobben i f eks oljeindustrien. Det finnes mange ledige jobber og det er stort behov for arbeidskraft i deler av landet. 

Den tredje endringen er utvidelse av permitteringsregelverket til totalt 52 uker med lønn og dagpenger under permittering. 

– Permitteringer kan bidra til å beholde kompetanse i bedriftene, men samtidig ønsker regjeringen at ordningen ikke blir til hinder for nødvendig omstilling, understreker Hauglie.

Optimistisk arbeidsminister

– Arbeidsledigheten har flatet ut noe den siste tiden og den registrerte ledigheten har gått ned to måneder på rad. Det var ikke mange som ventet det, de fleste ekspertene trodde den ville gå opp, sier Hauglie.

– Det er også andre signaler som er gode: Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i store deler av landet. Det er 11 prosent økning i ledigmeldte stillinger hos NAV og bedriftene melder om at de har planer om å ansette flere i år enn i fjor. Men det blir tøffe tak for mange framover, for vi er i en krevende situasjon. Derfor øker vi innsatsen for å få de som er ledige, tilbake i jobb, avslutter hun.

Dette er tiltakene fra arbeidsministeren: 

1000 tiltaksplasser for arbeidsledige
På grunn av svakere utvikling på arbeidsmarkedet øker regjeringen antall tiltaksplasser i Nav med 1000 i gjennomsnitt i andre halvår 2016. 
 
Seks dagpenge-endringer
Seks regelendringer som gjør det enklere å kombinere dagpenger (arbeidsledighetstrygd) og utdanning, samt dagpenger og gründeroppstart. De seks endringene er: 

  1. Regjeringen vil tillate at kortvarig utdanning på dagtid kan tas på deltid. Dette vil gi arbeidsledige mulighet til å spre utdanning utover en tidsperiode på en langt mer fleksibel måte enn i dag.  
  2. I dag må man ta opplæring utenom vanlig arbeidstid hvis man vil beholde dagpengene. Regjeringen tillater nå inntil 10 studiesamlinger på dagtid per semester. Det betyr at flere kurs på høyskolene og universitetene blir aktuelle for de arbeidsledige. Flere studiesteder har varslet at de nå tilpasser studieopplegg som er i tråd med de nye reglene. (Trådte i kraft allerede 1. mai)
  3. I dag er det en ettårsbegrensning for å motta dagpenger for dem som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne begrensningen vil regjeringen ta bort og dermed gi arbeidsledige innvandrere sjansen til å forbedre norsken og øke mulighetene sine på jobbmarkedet. 
  4. Tillate arbeidsledige og permitterte å fortsette påbegynt utdanning i inntil seks måneder, hvis de startet utdanning før han/hun ble arbeidsledig. Det betyr at en person som har startet utdanningen minst seks måneder før ledigheten eller permitteringen startet, får et større unntak fra dagens krav om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid, og fra vilkåret om å følge undervisningen (Trådte i kraft allerede 1. mai)
  5. Utvide retten til dagpenger under etablering av egen virksomhet fra 9 til 12 måneder. Dette gjør regjeringen fordi mange av de som nå mister jobben i oljerelaterte virksomheter har en utdanning og erfaring som tilsier at de har gode muligheter til å etablere vellykkede bedrifter på egen hånd. 
  6. Regjeringen vil også be Arbeids- og velferdsdirektoratet om å endre praksis for hvem som kan få dagpenger når de etablerer egen virksomhet. I dag kan en arbeidsledig grunder få avslag på dagpenger hvis man potensielt kan fortrenge annen virksomhet med sin idé. Statsråden vil at Nav skal nøye seg med å vurdere om en virksomhet er "liv laga". 
 
Utvide permitteringsreglene
Regjeringen vil utvide dagpengeperioden fra dagens 30 uker til 49 uker. Konkret foreslår regjeringen at etter 30 uker kommer et stoppunkt med nye fem dagers lønnsplikt for arbeidsgiveren før det kommer en ny dagpengeperiode på 19 uker. Med tre ukers lønnsplikt for arbeidsgiveren blir total lengde dagpenger og lønn under permittering 52 uker. Endringene vil gjelde både for permitteringer som allerede var iverksatt, men ikke avsluttet før ikrafttredelsen og for nye permitteringer som iverksettes etter 1. juli.