Flertall for Nasjonal helse- og sykehusplan

Pressekonferansen helseplan
Det er nå enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om de mest sentrale punktene i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Flertallet ønsker dermed at sykehusplanen skal konkretisere krav til innhold i sykehus. Planen legger derfor til rette for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur i Norge, med en «ryggrad» av akuttsykehus. 

I avtalen slutter de tre partiene seg til de fire ulike typene av sykehus som er foreslått i planen: Regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

- Vi er svært fornøyd med at vi nå har flertall for sentrale og viktige punkter i Nasjonal helse- og sykehusplan, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), saksordfører for Nasjonal helse- og sykehusplan.
 
Med denne avtalen definerer stortingsflertallet hvilke oppgaver de ulike sykehusene skal ivareta i fremtiden. Vi sikrer en sterk desentralisert sykehusstruktur og trygge helsetjenester til hele befolkningen. Ingen sykehus står i fare for å bli nedlagt som følge av denne planen. 

- Vi er opptatt av den viktige rollen mindre sykehus spiller for å gi trygghet og gode tjenester til befolkningen lokalt. Vi vil at planen skal bidra til å fjerne usikkerhet for fremtiden til mindre sykehus nettopp ved å anerkjenne deres verdi, og tydeliggjøre krav til innhold i disse, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (FrP). 

De tre partiene ønsker at sykehusplanen skal konkretisere krav til innhold i sykehus. Planen legger til rette for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur i Norge, med en «ryggrad» av akuttsykehus. 

- H, FrP og V er enige om å forsterke betydningen av de mindre sykehusenes funksjon. På de fleste mindre sykehus vil det være ulike former for akuttkirurgiske tilbud i fremtiden. Dette er forsterket i avtalen mellom de tre samarbeidspartiene, sier Ketil Kjenseth (V).

I avtalen er partiene enige om å tydeliggjøre den viktige rollen de mindre sykehusene spiller, og verdien av en sterk desentralisert helsetjeneste i Norge. Avtalen ivaretar og styrker planens hovedmål: Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. 

Dette er de viktigste avtalepunktene: 

  • Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.  
  • Scenariene som er beskrevet i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen 
  • Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.
  • Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. 
  • Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.Vi mener at akuttsykehus skalha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil- båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
  • En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.
  • Vi støtter prinsippet om stedlig ledelse.

Les hele avtalen...