100 millioner til klimatiltak i kommunene

Vidar Helgesen
Vidar Helgesen. Foto: UD
Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti lanserer i dag Klimasats, som skal støtte tiltak som gjør det lettere for folk flest i norske kommuner å velge miljøvennlig. 

Det er satt av 100 millioner kroner i 2016.

Klimasats skal støtte tiltak som gjør det lettere for folk å ta miljøvennlig valg – å velge kollektivt fremfor bil, å bruke gang- eller sykkelvei osv

- Parisavtalen er bygget på initiativer nedenfra, og vi nå gjør norske kommuner i langt bedre stand til å kunne delta i denne klimadugnaden, sier Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen og Stortingsrepresentant for Venstre.

- Mange kommuner har allerede gjennomført gode klimatiltak. De er viktige i arbeidet med å redusere utslippene i Norge. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning hvor kommunene kan søke midler til lokale klimatiltak, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talskvinne i KrF.

-Vi ser bare konturene av noe som vil komme og vi er bare i startgropen. Om 2-5 år vil vi kunne se at el-, hybrid- og hydrogenbiler vil kunne dekke store deler av Norge. I den sammenheng er det derfor viktig å få på plass en sammenhengende infrastruktur med fylle og ladestasjoner i det ganske land, sier Jan Henrik Fredriksen (Frp) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Kommunene spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Målet er at den nye støtten til klimasatsing kan gi betydelige reduksjoner i utslippene av klimagasser lokalt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Konkrete klimatiltak lokalt

De 100 millioner kronene som Regjeringen og samarbeidspartiene setter av til Klimasats, skal gå til konkrete prosjekter som gir utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner.

- Vi vil gjøre det enklere å velge klimavennlig for folk flest. Av og til krever det store investeringer, men andre ganger er det ikke så mye som skal til. Det kan være en litt tryggere sykkelvei, en litt større bussholdeplass, eller en ekstra elbillader på rådhuset. Det er denne typen enkle og gode tiltak vi vil få utløst av Klimasats, sier miljøpolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru.

Kommunene kan søke elektronisk

Den nye ordningen administreres av Miljødirektoratet. De har laget tildelingskriterier og det blir to utlysninger av midler i 2016. Kommunene kan søke gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 23. juni 2016, innen fem tiltaksgrupper: Klimavennlig areal- og transportplanlegging, Klimavennlig transport, Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer, Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak, og Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Det vil si at en norsk kommune kan få støtte til:

  • Tiltak som gir økt fremkommelighet for kollektivtransport i konkurranse med personbiltransport eller som på annen måte gjør det mer attraktivt å velge kollektivt fremfor bil.
  • Tiltak som gjør det mer attraktivt å benytte gang- og sykkelveier, som erstatning for personbilreiser.
  • Gjennomføring av tiltak som vil redusere bilbruk, og gjøre kollektivtransport, gange og sykkel relativt mer attraktivt.
  • Bidrag til å dekke av merkostnad når fylkeskommuner krever el, biogass eller hydrogen i kollektivutlysning.
  • Etablering av energistasjoner.
  • Ladepunkter eller annen infrastruktur for fossilfrie driftsbiler, taxier, busser, vareleveringer og anleggsmaskiner.

Les mer på Miljokommune.no.