Krafttak mot mobbing

Kunnskap i skolen - liten gutt
Mandag 18.april lanserte kunnskapsministeren en omfattende tiltakspakke mot mobbing. Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn.

 

I tiltakspakken lanserer Kunnskapsministeren nye, omfattende tiltak på tre områder: Kompetanseheving, støtte og veiledning og lovendringer som understreker nulltoleranse mot mobbing i skolen.

– Mange barn blir mobbet hver dag.  Det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og det er også et alvorlig samfunnsproblem. Nå legger vi frem en omfattende pakke som skal gjøre skolene bedre i stand til å forebygge mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kunnskapsministeren sender nå ut på høring en rekke forslag som skal gjøre skolene bedre i stand til å forebygge mobbing, og til å stoppe mobbingen hvis det skjer. Dette er blant annet:

-          En aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing.

-          At kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp pålegg, kan straffes økonomisk.

-          En plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter.

-          Å styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen.

-          Fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing.

Et sentralt punkt i tiltakspakken er en forbedret klageordning. Vi må gi barn som blir mobbet et bedre sikkerhetsnett.

− Dagens klageordning fungerer ikke bra nok. Den må være raskere og enklere å bruke. Vi må kort og godt ha et bedre sikkerhetsnett som fanger opp de sakene der skolen svikter, fortsetter Røe Isaksen.

Med forslaget til ny klageordning kan eleven nå gå rett til fylkesmannen uten å sende klagen til skolen først, og fylkesmannen får muligheter til å bruke dagbøter for å sørge for at deres beslutninger blir fulgt opp. Fylkesmennene skal få mer ressurser for å løse denne oppgaven på en god måte. Parallelt med dette skal barneombudet styrkes for å kunne være barnas vaktbikkje, og hjelpe barn og foreldre i kompliserte saker. Barneombudet skal fortsatt være et uavhengig ombud for alle barn, men settes bedre i stand til å yte bistand.

 − På denne måten vil Barneombudet vil en viktigere rolle i mobbesaker, samtidig som det beholder en uavhengig rolle og skal være barnas vaktbikkje, avslutter Røe Isaksen.

 Flere av forslagene er en oppfølging av det såkalte Djupedalutvalget, som leverte sin rapport i 2015.

 Se hele listen over tiltak på Kunnskapsdepartementets hjemmesider