Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Oljeprisen er vedvarende lav og investeringstakten på sokkelen går ned. I noen fylker ser vi økende ledighet. For de områdene og menneskene som rammes er det selvsagt svært alvorlig. Vi står i en krevende omstilling hvor olje- og gass ikke lenger vil være like sterke drivkrefter i den økonomiske veksten. Det krever at vi legger til rette for at Norge får flere bein å stå på.

Problemene i dag er helt annerledes enn under finanskrisen, og vi kan heller ikke bruke samme medisin som den gang. Finanskrisen var en akutt krise i finanssektoren som det var bred enighet om hvordan det skulle håndteres. Situasjonen kunne i stor grad løses gjennom å «dra gullkortet». Det var høy aktivitet i petroleumsrelatert virksomhet – også mens krisen pågikk.       

Vi kan ikke bruke gamle løsninger på nye utfordringer. Norge trenger mer enn noen gang nye ideer og bedre løsninger, ikke å vende tilbake til politikken som ble ført da oljeprisen var skyhøy.

Da Høyre satt i opposisjon etterlyste vi at de gode tidene ble brukt til å ruste Norge for dårligere tider. Derfor foreslo vi en sterkere satsing på kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Vi foreslo skattelettelser som ville gjøre det mer lønnsomt å jobbe og å skape nye arbeidsplasser. Høyre foreslo også årlige styrkinger av samferdselsbudsjettene blant annet for å bidra til økt vekstevne i økonomien.

Etter regjeringsskiftet har vi gjennomført. Samferdselsbudsjettet er økt med nesten 50 %, for første gang er den samlede offentlige innsatsen som på forskning over 1 % av BNP. Skattene er redusert med 19 mrd. Skattekutt er utgiftskutt for bedrifter, det gjør dem bedre rustet til å investere i eksisterende og nye arbeidsplasser. Disse tiltakene styrker vekstevnen i økonomien år for år.

Samtidig har vi ledighetsutfordringer som må møtes med mer umiddelbare virkemidler. Derfor er regjeringen i gang med en rekke tiltak.

Den langsiktige omstillingen krever at vi legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser i private bedrifter. Det er nødvendig fordi å flytte titusenvis av ansatte i privat næringsliv over i offentlig sektor vil svekke velferdsstatens bærekraft.

Utover satsingen på kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon, samt samferdsel og vekstfremmende skatteletter har regjeringen blant annet:

Det skjer også mye annet positivt

Her kan du lese mer om Høyres politikk eller hvordan å bli medlem i Høyre.