Kvalitet i barnehage gir resultater

Satsing på barnehagelærere gir resultater. Mangelen på barnehagelærere går kraftig ned, fra ca. 3 700 i 2014 til ca. 2 200 i 2015. Dette viser nye barnehagetall fra av Udir 15. mars.

Andel og antall pedagogiske ledere og styrere med dispensasjon fra utdanningskravet går også ned og 70 prosent av alle barnehager oppfyller pedagognormen uten bruk av dispensasjon. 49 prosent av de ansatte har pedagogisk utdannelse, det er en økning fra 44 prosent i 2014.

-     I over ti år har barnehagepolitikken først og fremst handlet om å bygge kapasitet. Nå må vi bygge innhold og kvalitet. Flere ansatte med barnehagelærerutdanning er et viktig tiltak i det arbeidet, sier Høyres barnehagepolitiske talsmann, Svein Harberg

Videre ser man at nesten alle kommunene følger de nasjonale satsene for reduksjon i foreldrebetaling, som innebærer ordninger som søskenmoderasjon, gratis kjernetid og seks prosent-ordningen, og noen kommuner har mer generøse ordninger. Kommunene oppgir å ha brukt om lag 226 mill. kroner til redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt. Om lag 20 000 husholdninger har fått innvilget reduksjon grunnet lav inntekt og om lag 10 000 barn har fått gratis kjernetid.

-     Gode barnehager bidrar til at barn får en god start. Med lavere foreldrebetaling for dem som tjener minst, vil flere få mulighet til å benytte tilbudet. Det gir et barnehagetilbud med en bedre sosial profil, og sørger for at familier over hele landet nyter godt av en moderasjonsordning, sier Harberg.

De nye tallene viser at det går 2 200 flere minoritetsspråklige barn i barnehage. Gode språkferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for hvordan de gjør det senere på skolen og i livet. Derfor er norskspråklig kompetanse et viktig satsningsområde for regjeringen.  I dagens regelverk er det ikke stilt krav til ansattes norskspråklig kompetanse. Regjering foreslår derfor lovfesting av krav til norskspråklig kompetanse hos ansatte i barnehagen.

-     Vi støtter regjeringens forslag til norskspråklig kompetanse i barnehagen. Vi må sikre oss at barna får den språkopplæringen de trenger på skolen og i livet, avslutter Harberg.

Du kan lese mer om Høyres barnehagepolitikk her.