Lavere skatt gir flere arbeidsplasser

Skape mer - ikke skatte mer
Et bredt flertall på Stortinget ble i dag enige om en skattereform, som anerkjenner at lavere skatt gir økte investeringer, økt aktivitet i økonomien og flere arbeidsplasser. Høyres Siri A. Meling, som er saksordfører, er glad for enigheten.

- Dette sikrer et forutsigbart skattesystem for norsk næringsliv som er nødvendig i den økonomiske omstillingen Norge nå står midt oppe i. Hovedretningen i regjeringens skattemelding har fått bred tilslutning. I de kommende budsjettene vil vi bruke enigheten til å legge til rette for at det skapes mer, ikke skattes mer, sier Meling.

Høyre har hele tiden vært opptatt av at skattelettelser som kommer utenlandske eiere til gode, ikke skal betales for av norske arbeidstakere, arbeidsgivere eller huseiere.

Skattereformen på 1-2-3

  1. Selskapsskatten reduseres for å sikre flere norske arbeidsplasser
  2. Vi reduserer formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap
  3. Reformen stimulerer til at du kan spare og investere mer

Styrker norsk eierskap
- Vi styrker vilkårene for norsk eierskap. Nivået på utbytteskatten, som også kun betales av norske eiere, holdes på om lag samme nivå som i dag, og ses i sammenheng med selskapsskatten. Problematiske sider ved formuesskatten, som at den betales av bedrifter som går med underskudd og gjør det vanskeligere for gründere å gå på børs, skal jobbes videre med av regjeringen. Høyre, FrP, KrF og Venstre er enige om å jobbe for å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital. Arbeiderpartiet vil øke den. Meling mener skattereformen er godt nytt for lønnsmottakere.

9 av 10 får lavere skatt
- Det ligger an til moderate lønnsoppgjør av hensyn til konkurranseevnen til norske bedrifter i årene fremover. For å ivareta folks kjøpekraft er lavere skatt på vanlige lønnsinntekter viktig. I reformen regjeringen la frem fikk 9 av 10 skatteytere uendret eller lavere skatt, derfor er vi glad for at hovedtrekkene i reformen er bevart etter behandlingen i Stortinget. 

Økt sparing og aktivitet
Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 forbedre ordningene for langsiktig sparing i aksjefond og børsnoterte aksjer, for å stimulere til mer sparing som skaper økt aktivitet i økonomien. 


- Det betyr for eksempel at det blir enklere for eksempel å bytte fra ett aksjefond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten. Nordmenn er glade i å spare i fond, og det ønsker vi å stimulere til mer av.
Arbeidet mot skattetilpasning forsterkes som følge av skatteforliket. 

For oss er det viktig å bekjempe skattetilpasninger hos internasjonale selskaper, slik at de ikke unndrar seg å bidra til fellesskapet. 

Her kan du lese mer om vår politikk for å styrke norske arbeidsplasser. Ønsker du å bidra med innspill til økt aktivitet, uten å skatte mer, er det fint om du deler det med vårt politiske verksted.