Mer til grønn skipsfart

Det skal bygges mer klimavennlige skip og ferger fremover.

Regjeringen bevilger 65 mill. kroner bygging av klimavennlige skip og ferger i revidert nasjonalbudsjett. Dette sikrer arbeidsplasser og skaper grønn fornyelse av norsk skipsfart.

I regjeringens budsjett for 2016 er det fokus på arbeid, aktivitet og omstilling. Klimavennlige skip og ferger er en forsterkning av dette fokuset. 

- Denne satsingen følger opp regjeringens klimapolitikk hvor miljøvennlig skipsfart er et prioritert innsatsområde. I tillegg er dette en del av regjeringens arbeid med å stimulere til grønn konkurransekraft, sier kystpolitisk talsperson Helge Orten.

- Midlene skal bygge opp under utvikling av lav- og nullutslippsteknologi fra ide og konsept til ferdig realiserbart prosjekt. Dette vil sørge for at vi får prosjektert grønne skip og ferger klar til bygging. Midlene vil bidra til å tette gapet mellom forskning og implementering av de nye løsningene.

Hoveddelen av de 65 mill. skal rettes mot aktører innenfor maritim næring, slik som rederier, verft og utstyrsleverandører. Pengene skal også gå til arbeidet med utvikling og innføring av lav- og nullutslippsteknologi i fergesektoren og i andre rutegående samband i fylkeskommuner og kommuner.

Det er klare forventninger om utvikling og innføring av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks skipsfart, særlig i fergesektoren. De nærmeste årene skal 60 fylkeskommunale fergesamband (75 ferger) og om lag 10 riksfergesamband lyses ut. Hordaland fylkeskommunen har nylig lyst ut 17 fergesamband med til sammen 20 ferger. De andre kystfylkene står for tur. Grønn kyst og fjordturisme er også i utvikling.

Lav- og nullutslippsløsninger øker muligheten for at ferger og andre skip i innenriks trafikk kontraheres ved norske verft og for norsk miljøteknologi om bord. Dette vil kunne medføre sysselsetting langs kysten, grønn teknologiutvikling og styrket konkurransekraft til norsk maritim næring.