Mindre makt i konkurransesaker

Ny konkurranseklagenemnd holder politikerne unna konkurransesaker.

Torsdag 10. mars 2016 er egentlig en politisk merkedag. Det er ikke så ofte Stortinget gjør vedtak som gir politikerne mindre makt i enkeltsaker. Men det har de nå gjort. Med Venstres støtte har regjeringen fått gjennomslag for å opprette en ny uavhengig konkurranseklagenemnd.

- Lovendringen innebærer at den til enhver tid sittende regjering ikke lenger kan overprøve Konkurransetilsynets avgjørelser i enkeltsaker. Det er det nå nemnda som skal gjøre. Og den skal gjøre sine vurderinger på konkurransefaglig grunnlag – uten å legge vekt på andre politiske ønsker, sier stortingsrepresentant og konkurransepolitisk talsperson Ove Trellevik, som har loset saken gjennom i Stortinget.

Det at bedrifter må konkurrere om å kapre deg og meg som kunder, gjør at de kontinuerlig streber etter å finne de beste og mest rasjonelle svar på våre behov. Det er dette som gjør at konkurranse som mekanisme gir økt effektivitet i produksjon av varer og tjenester.

Ny OECD-forskning viser at en effektiv konkurransepolitikk fører til omfordeling fra de velstående til de som har mindre. Og en tidligere EU-studie viser at samfunnets lavinntektsgrupper er de som vinner mest på konkurransepolitiske inngrep. Desto mer vekt man legger på forbrukerne, desto tydeligere blir disse resultatene.

Virksom konkurranse bidrar altså til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, fremmer innovasjon og reduserer ulikhetene i samfunnet.

- Å styrke konkurransepolitikken og Konkurransetilsynet som eget myndighetsorgan har derfor vært viktig for Høyre, slik det også fremgår av Sundvolden-erklæringen, sier stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Gunnar Gundersen.

Se sakens Stortings-dokumenter her