Avgifter på klimagassutslipp og drivstoff økes med om lag 1,6 mrd. kroner. Veibruksavgiften på drivstoff økes reelt med 35 øre for autodiesel og 15 øre for bensin. Disse økningene i skatt på utslipp vil veies opp av reduksjon av andre skatter og avgifter, og av bl.a. reduksjoner i bompenger utenfor storbyområdene med 500 mill. kroner. Forslagene som forsterker klimaforliket og reduserer klimagassutslippene.

- For regjeringen er det ikke et mål å skattlegge bilistene hardere totalt sett, men det er et mål å gjøre det dyrere å forurense, sier Solberg.

Det er et bredt flertall på Stortinget for å øke drivstoffavgiftene. Forskjellen er at vi kompenserer vanlige folk, mens Arbeiderpartiet øker utgiftene for folk og næringsliv. 
Bilister og transportører gis lettelser gjennom redusert årsavgift, økt reisefradrag og økte avskrivningssatser. 

- Dette betyr i praksis at avgiftsbelastningen flyttes fra å eie bilen til å bruke bilen, der de som forurenser mye må betale litt mer enn de som forurenser lite. Samtidig blir det mer lønnsomt å velge de miljøvennlige drivstoffalternativene, som f.eks. biodrivstoff. Jeg mener det er et godt og rettferdig miljømessig grep for å bidra til reduserte utslipp fra bilparken, sier Erna Solberg.

I vår vedtok Stortinget at vi skal ha et mål om at det kun skal selges lav- og nullutslippsbiler etter 2025. En omlegging av avgiftene på bil som gjør at de grønne alternativene lønner seg, vil være viktig for å nå dette målet. 

I tillegg økes CO2-avgiften på mineralolje som ikke er ilagt veibruksavgift (anleggsdiesel, fyringsolje, marin gassolje, mv.) og avgiften på klimagassene HFK og PFK. CO2-avgiften på utslipp av naturgass til luft i petroleumsvirksomheten økes.

Drivstoffavgiftene økes mer enn KrF ønsket i sitt alternative budsjett for 2016, men det går ikke like langt som Venstre ønsker, sier Solberg. 

- Det vi presenterer i dag er et grønt skatte- og avgiftsskift, men neste uke legger vi frem statsbudsjettet for 2017. Da vil det komme ytterligere tiltak som vil bidra til å redusere klimautslippene, sier Solberg.