Vi fortsetter det grønne skiftet

Erna Solberg i Trondheim
Statsminister Erna Solberg. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Det blir dyrere å forurense, men billigere å velge miljøvennlig, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med finansminister Siv Jensen presenterte hun i dag regjeringens forslag til grønt skatteskifte. 

Avgifter på klimagassutslipp og drivstoff økes med om lag 1,6 mrd. kroner. Veibruksavgiften på drivstoff økes reelt med 35 øre for autodiesel og 15 øre for bensin. Disse økningene i skatt på utslipp vil veies opp av reduksjon av andre skatter og avgifter, og av bl.a. reduksjoner i bompenger utenfor storbyområdene med 500 mill. kroner. Forslagene som forsterker klimaforliket og reduserer klimagassutslippene.

- For regjeringen er det ikke et mål å skattlegge bilistene hardere totalt sett, men det er et mål å gjøre det dyrere å forurense, sier Solberg.

Det er et bredt flertall på Stortinget for å øke drivstoffavgiftene. Forskjellen er at vi kompenserer vanlige folk, mens Arbeiderpartiet øker utgiftene for folk og næringsliv. 
Bilister og transportører gis lettelser gjennom redusert årsavgift, økt reisefradrag og økte avskrivningssatser. 

- Dette betyr i praksis at avgiftsbelastningen flyttes fra å eie bilen til å bruke bilen, der de som forurenser mye må betale litt mer enn de som forurenser lite. Samtidig blir det mer lønnsomt å velge de miljøvennlige drivstoffalternativene, som f.eks. biodrivstoff. Jeg mener det er et godt og rettferdig miljømessig grep for å bidra til reduserte utslipp fra bilparken, sier Erna Solberg.

I vår vedtok Stortinget at vi skal ha et mål om at det kun skal selges lav- og nullutslippsbiler etter 2025. En omlegging av avgiftene på bil som gjør at de grønne alternativene lønner seg, vil være viktig for å nå dette målet. 

I tillegg økes CO2-avgiften på mineralolje som ikke er ilagt veibruksavgift (anleggsdiesel, fyringsolje, marin gassolje, mv.) og avgiften på klimagassene HFK og PFK. CO2-avgiften på utslipp av naturgass til luft i petroleumsvirksomheten økes.

Drivstoffavgiftene økes mer enn KrF ønsket i sitt alternative budsjett for 2016, men det går ikke like langt som Venstre ønsker, sier Solberg. 

- Det vi presenterer i dag er et grønt skatte- og avgiftsskift, men neste uke legger vi frem statsbudsjettet for 2017. Da vil det komme ytterligere tiltak som vil bidra til å redusere klimautslippene, sier Solberg.