Nå innføres fraværsgrensen

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
- Fraværsgrensen vil gi lærere og rektorer et viktig verktøy for økt nærvær på skolen, samtidig som regelverket er fleksibelt og gir rom for skjønn i særskilte tilfeller, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren har lagt frem en justert fraværsgrense, med bred støtte fra lærerorganisasjonene. Nå får skolene et viktig verktøy for å motvirke skulk.

Etter at Stortinget fattet sitt vedtak om saken, har kunnskapsministeren hatt en tett dialog med lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og KS.

Fraværsgrensen, som innføres fra skoleåret 2016-2017, bygger på den regjeringens opprinnelige forslag om en grense på 10 prosent udokumentert fravær. I tillegg åpner den for at rektor kan utøve skjønn for udokumentert fravær inntil 5 prosent utover dette dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Det vil også bli igangsatt et forskningsprosjekt tilknyttet grensen, og ordningen bli evaluert og revurdert innen tre år.

- Det er viktig å understreke at fraværsgrensen ikke skal erstatte skolenes ansvar for å følge opp elevene. Skolene må fortsette å jobbe bredt og systematisk for å fange opp elever som ikke møter opp.

Kunnskapsdepartementet og partene i skolesektoren er enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal lage en veileder om hvordan skolene kan jobbe mest mulig for økt nærvær i skolen.

Som i regjeringens opprinnelige forslag er det noen tydelige unntak. Det skal gjøres unntak fra fraværsgrensen for flere ulike typer dokumentert fravær, for eksempel knyttet til helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

– Vi blir alle syke en gang imellom, men fraværet i videregående skole er langt høyere enn i arbeidslivet. Her legger vi opp til gode og fleksible ordninger. Jeg vil ha en skole som har nulltoleranse for skulking, samtidig som det skal være stor forståelse for at ungdom kan være i en sårbar situasjon. Det er til elevenes og til skolens beste, avslutter Røe Isaksen.