Næringskomiteens innstilling om sjømatindustrimeldingen avgitt

Torsdag 17. mars leverte næringskomitéen på Stortinget sin innstilling om sjømatindustrimeldingen, stortingsmelding nr. 10 (2015-2016) En konkurransekraftig sjømatindustri.
  • Regjeringen får støtte for en rekke av forslagene som er fremmet i meldingen. Det vil nå bli igangsatt en utredning om flytting av kvoteåret, noe Høyre og regjeringen mener vil gi både fiskerne økt fleksibilitet i fangstmønsteret og sjømatindustrien jevnere og bedre markedstilpasset tilgang til råstoff hele året, sier Frank Bakke-Jensen, fiskeripolitisk talsperson for Høyre.
  • Formålet med dette og en rekke andre tiltak er å stimulere til et mer markedsorientert fangst- og produksjonsmønster, for å øke den nasjonale delen av verdikjeden og verdiskapingen, legger han til.

Stortinget ber regjeringen sette ned en kommisjon som skal se på alle de tre plikter definert i enkelte av trålkonsesjonene. Det er en utvidelse av kommisjonens mandat i forhold til regjeringens forslag. Regjeringen foreslo i meldingen en regionalisering av leveringsplikten og en opphevelse av bearbeidingsplikten. I tillegg ville vi be en kommisjon se på aktivitetsplikten. Alt med formål om å skape en mer konkurransekraftig sjømatindustri.

Sammen med de øvrige partiene i næringskomitéen stilte vi oss likevel bak et forslag om å se alle pliktene i sammenheng. Pliktene er av stor betydning for hele fiskerisektoren, og eventuelle justeringer av dem har vært gjenstand for kontroversielle spørsmål i mange år. Komiteen gir tydelige føringer for kommisjonens mandat, med mål om at disse ressursene skal gi økt konkurransekraft for sjømatindustrien.

  • Regjeringspartienes mål med komitebehandlingen har vært å skape et bredt politisk flertall bak de endringene som kommer, for å gi hele sjømatindustrien forutsigbare rammebetingelser. Dette har vi nå lyktes med, understreker Bakke-Jensen. Økt konkurransekraft for sjømatindustrien ligger nå som en forutsetning for kommisjonens arbeid.

En samlet næringskomité stiller seg også bak prioriteringen av forskningsinnsatsen på området, og arbeidet med å sikre norsk sjømatindustri adgang til viktige eksportmarkeder. Samtidig er et flertall i næringskomitéen opptatt av at regjeringen utarbeider strategier og planer for helårs arbeidsplasser i industrien og for å styrke rekrutteringen til næringen.

Regjeringens klare mål for arbeid, aktivitet og omstilling er å skape lønnsomme og trygge arbeidsplasser i Norge. Sjømatnæringen er en av våre tre viktigste kunnskapsklynger. Den blir enda viktigere nå som vi ser nedgang i aktivitet og verdiskaping innen energisektoren.

Du kan lese mer om Høyres fiskeripolitikk og næringspolitikk her.