Nytt inntektssystem til kommunene har flertall på Stortinget

Inntekstssystem kommunereform statsråd Jan Tore Sanner,  Helge Andre Njstad og Andre Skjelstad
Nytt inntekstssystem for kommunene presenteres av Jan Tore Sanner (H), Helge Andre Njåstad (Frp) og André N. Skjelstad (V) Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. 

- I tråd med høringsforslaget vil kommuner i tettbygde strøk som velger å være små få mindre i såkalt basistilskudd, som i hovedsak dekker utgifter til administrasjon. Kommuner som velger å stå alene kan ikke lenger sende en ekstraregning for administrasjonskostnader til innbyggere i resten av landet, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen. 

Avtalen er i tråd med den retningen regjeringen foreslo i høringsnotatet som ble sendt ut i desember, men forslaget er forbedret og forsterket.  Det innføres flere ordninger som vil stimulere kommunene til sammenslåing, blant annet et nytt tilskudd til kommuner som går sammen og utgjør sterkere tyngdepunkt i sin region. Tilskuddet til infrastrukturtiltak for kommuner som slår seg sammen skal styrkes. Kommuner som vedtar å slå seg sammen vil få beholde dagens basistilskudd frem til sammenslåing, slik at de ikke først går ned og deretter opp i inntekter. I tillegg til de nye gulrøttene får de som tidligere avklart inndelingstilskudd, reformstøtte og engangsstøtte. En større del av tilskuddene skal i nytt inntektssystem gis pr innbygger, og mindre pr kommune/rådhus. 

Småkommunetilskuddet vil videreføres, men målrettes mot kommuner som har reelle distriktsutfordringer og vil ikke lenger gis som belønning bare fordi kommunen er liten. Det vil fortsatt gis kompensasjon for ekstrakostnader til tjenester i spredtbygde strøk, slik at vi sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. 
- Dette er et viktig grep for å sikre sterke kommuner i fremtiden. Kommunereformen har som mål at mer makt skal flyttes nærmere der folk bor, og det nye inntektssystemet danner grunnlaget for at dette skal skje, sier Jenssen. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på fremleggelsen på vegne av Høyre. 
- Jeg er glad for at partiene på Stortinget har kommet frem til en god avtale som sikrer sterke velferdskommuner i Norge. Jeg vil gi ros til Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre sine forhandlere på Stortinget, som har lagt ned en stor innsats for å få et så godt inntektssystem som mulig. Siden det her har blitt forhandlet helt opp i mot fremleggelsen, vil kommunal- og moderniseringsdepartementet kvalitetssikre alle tall og grunnlag, og så komme tilbake igjen med hvordan endringene vil slå ut for hver enkelt kommune. Dette arbeidet skal vi gjøre så raskt som mulig.