Regjeringen lovfester rett til sykehjemsplass

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Kongsberg sykehus
- Med dette lovforslaget styrker vi rettsstillingen til dem som trenger sykehjemsplass, sier Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Eldre skal føle seg trygge på at de får hjelp når de trenger det. Regjeringen foreslår derfor å lovfeste rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. 

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre var partiene enige om å innføre lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg i løpet av perioden. I dag foreslår regjeringen å lovfeste retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. – En stor seier for samarbeidspartiene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Eldre pleietrengende og deres pårørende skal være trygge på at de får et kommunalt tilbud hvis behovet for hjelp oppstår. Med dette lovforslaget styrker vi rettsstillingen til dem som trenger sykehjemsplass, sier Høie.

Forslaget innebærer at brukeren får rett til opphold på sykehjem dersom en faglig vurdering viser at dette er det eneste tilbudet som sikrer ham eller henne forsvarlige tjenester. Den behandlende legens vurderinger vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når kommunen tildeler plasser på sykehjem eller tilsvarende bolig.

– Lovforslaget vil forplikte kommunene i større grad enn i dag. Det vil gi økt trygghet for mange eldre og deres pårørende, sier Høie.  

Regjeringen foreslår at det skal utarbeides nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Det vil gi mer forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingen av plass på sykehjem eller annen bolig. Inntil de nasjonale kriteriene er på plass, vil kommunene bli pålagt å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling av plass. Kommunene skal føre ventelister over pasienter som oppfyller disse kriteriene, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass.

 – Dette vil gi mer forutsigbarhet for pleietrengende og deres pårørende. Ventelister vil gi kommunene bedre oversikt og være til hjelp i planleggingen. Det vil også legge et sterkere press på kommunene om å planlegge på kort og lang sikt, avslutter Høie.