17 tiltak mot ungdomsledighet

Anniken Hauglie, foto: Oslo Høyre
Arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Oslo Høyre
- Ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv må fanges opp tidlig, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Jo lenger utenforskapet varer, desto vanskeligere er det å komme seg inn i arbeidslivet en dag, viser erfaringer fra Nav. Dette er det viktig å være klar over, forteller Hauglie. 

Når ledigheten stiger er det ofte unge som sliter mest på arbeidsmarkedet. Unge har ofte ikke arbeidserfaring å vise til, og en stor del av de unge som kommer i kontakt med NAV har ikke fullført videregående opplæring. 

– Vi vet at fullført videregående opplæring har stor betydning for den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Derfor er jeg opptatt av å skreddersy tiltak for å hjelpe unge med å få fotfeste i utdanning og/eller arbeid. Ungdom er en prioritert gruppe i arbeidsmarkedspolitikken, sier arbeidsministeren.

Ungdomspakke

Regjeringen setter i gang en rekke tiltak rettet mot unge. Budsjettet for 2016 inneholder en ungdomspakke med en rekke tiltak, både fra arbeidsmarkedssektoren og utdanningssektoren. Ungdomspakken skal bidra til å motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv og sørge for at de kommer raskt i opplæring og aktivitet dersom de blir uten arbeid. Flere tiltaksplasser er bare ett av tiltakene i ungdomspakka. 

– Å få flere til å fullføre videregående skole er viktig. Skole og kompetanse er nøkkelen til å ruste ungdommen for fremtidens arbeidsliv. Vi foreslår blant annet livslang rett til videregående opplæring i en nylig framlagt melding til Stortinget, og har et forsøk med NAV-veiledere i skolen, avslutter hun.

Regjeringens 17 tiltak mot ungdomsledighet

1. 1000 ekstra tiltaksplasser for arbeidsledige i 2016 er øremerket unge. Ungdom er prioritert på arbeidsmarkedstiltak. 

2. Nytt toårig opplæringstiltak. Myntet på dem med svake grunnleggende ferdigheter, som har størst problemer på arbeidsmarkedet. Personer under 30 år uten fullført videregående opplæring med behov for arbeidsrettet bistand prioriteres. 
3. Facebook-siden NAV Jobblyst. Her kan ungdom få hjelp til alt fra å fylle ut CV til råd om hvordan man bør opptre på intervju. 

4. Lærlingtilskuddet økes. For å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger. 

5. Forslag om innføring av livslang rett til videregående opplæring. 

6. Økt adgang til midlertidig ansettelse. For også å gi flere ungdommer et bein innenfor arbeidslivet. 

7. Økt bruk av lønnstilskudd. Bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom. 

8. Egne ungdomsteam ved NAV-kontorene. Team som jobber med å hjelpe unge i arbeid og aktivitet. Tilbyr også hjelp innen rus, psykisk helse og livsmestring. 

9. Kan tjene egne penger. Fra 1. januar kan ungdom som lever i familier der mor eller far mottar sosialhjelp tjene egne penger uten at foreldrene risikerer å få kutt i stønaden. 

10. Nytt, mer målrettet arbeidstreningstiltak. Som kan inngå i et helhetlig kompetanseløp der NAV og fylkeskommunen samarbeider for å få flere til å fullføre videregående opplæring. 

11. Ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale. Inngås mellom NAV, arbeidsgivere og ungdom som er på tiltak. Skal sikre bedre oppfølging av ungdommen. 

12. Utviklingsarbeid "0-24". Samarbeid mellom flere departementer. 0-24-samarbeidet skal fremme felles tiltak og strategier for å styrke kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med utsatte barn og unge i alderen 0 - 24 år. Målet for samarbeidet er bedre samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring. 

13. Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler. Målet er å redusere frafall fra videregående opplæring ved å hjelpe ungdom med sammensatte problemer på et tidlig tidspunkt. 

14. Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Skal redusere barrierer som kan hindre unge med nedsatt funksjonsevne fra å komme i arbeid, for eksempel knyttet til tilrettelegging, oppfølging og opplæring på arbeidsplassen. 

15. Forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Forsøk i utvalgte fylker med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer som har rett til arbeidsavklaringspenger. Unge under 30 år er prioritert målgruppe for forsøket. 

16. Nedre aldersgrense på 18 år for å få tiltakspenger. Fra 1. januar 2016 ble aldersgrensen for å motta tiltakspenger ved deltakelse på arbeidsmarkedstiltak hevet fra 16 til 18 år. Endringen ble gjort for å sikre at det ikke skal være økonomisk lønnsomt å slutte på skolen for å delta på arbeidsmarkedstiltak og motta tiltakspenger fra NAV. 

17. Aktivitetsplikt. Regjeringen har fått Stortinget med på å innføre krav om at unge som mottar sosialhjelp må jobbe for pengene. 

 

Les mer om Høyres arbeidspolitikk her

Les gjerne: Aps skatt er ikke beste oppskrift for Vestlandet