Sikrer vern av skog

Høyre logo
17 skogområder blir vernet i Norge. Her kan du lese hvilke.

Fredag blir 17 skogområder vernet, fra Aust-Agder i sør til Troms i nord. Det blir flest skogreservat i Østfold, mens Vikerfjell i Buskerud blir et av landets største på i alt 80 km2.

- Stortingets mål om 10 prosent skogvern skal bare oppnås gjennom vern av offentlig skog eller gjennom den frivillige ordninga for skogvern. Vernet vi vedtar i dag er et viktig ledd i dette. Jeg vil rose de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern, og som bidrar til at vi kan nærme oss målet om 10 prosent skogvern. Dette er uttrykk for et positivt samarbeid mellom miljøstyresmaktene og skogeierne, sier Vidar Helgesen (H).

Interessen for frivillig skogvern har økt de siste årene. I budsjettforliket ble samarbeidspartiene enige om en bevilgning på 392 millioner kroner. 

- Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, og nesten halvparten av de truede artene våre lever i skogen. Skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av det biologiske mangfoldet, og det er vært gledelig at tempoet i vernearbeidet nå skrus opp. I behandlingen av naturmangfoldmeldingen gikk et bredt flertall inn for et mål om vern av 10 % av norsk skog, og jeg er fornøyd med at regjeringen allerede er i gang med å følge opp Stortingets ambisjoner, sier Ola Elvestuen (V).

- Det frivillige skogvernet fungerer godt og er et konstruktivt samarbeid. Sammen sikrer vi et representativt vern for framtida. Dette er umåtelig viktig. Denne lista følger godt opp tidligere vern. Jeg er også glad for at man også har sett på offentlig eid skog i denne sammenhengen, sier Rigmor Andersen Eide (KrF).

Det vil bli flere vernevedtak i løpet av 2016. Stortinget har nylig vedtatt et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Målet er langsiktig, og vern av privat skog skal fremdeles være frivillig.

- Ordningen med frivillig vern er svært viktig og demper vernekonflikter. At den er populær blant skogeiere viser at dette er en verneordning som også respekterer privat eiendomsrett, sier Jan-Henrik Fredriksen (FrP).

Liste over verneområder
1. Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark
2. Augla naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland
3. Nøreimsbekken naturreservat, Gol kommune, Buskerud fylke
4. Gulsvikelvi naturreservat, Flå kommune, Buskerud
5. Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
6. Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
7. Rankedal naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
8. Krålen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark
9. Hommedal prestegårdskog naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder
10. Karlsøy prestegård naturreservat i Karsløy kommune, Troms fylke
11. Solgårdhavna naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
12. Desiderialunden naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
13. Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold
14. Brattåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold
15. Flåtten naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold
16. Håkås naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold
17. Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold