Slik hjelper Høyre dem som trenger det aller mest

Stefan Heggelund, Stortingsrepresentant Høyre
Stortingsrepresentant Stefan Heggelund Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Politikk handler om å hjelpe dem som trenger det aller mest. Det betyr noe hvem som styrer, og hvordan de prioriterer.

Skal vi greie å skape et samfunn med muligheter for alle må vi ha en god skole for våre barn, som løfter alle elever, og gir dem et godt utgangspunkt i livet. Vi trenger gode helsetjenester som gir deg trygghet når du trenger det. Og vi må ha et arbeidsliv hvor det skapes nye arbeidsplasser, og de som har falt utenfor blir hjulpet inn igjen. 
For å få dette til, må politikerne være villige til å prioritere dem som trenger det mest.

- Vi i Høyre mener at det er mulig å hjelpe dem som faktisk trenger det mest uten å måtte ty til gammeldagse modeller som hindrer vekst og innovasjon. Derfor prioriterer vi mennesker med ekstra behov for hjelp. Dette gjelder først og fremst de aller mest sårbare gruppene i samfunnet, sier Stefan Heggelund. 

Her er ti til målrettede tiltak rettet inn mot dem som trenger det mest: 
  1. Ventetidene i helsevesenet er redusert - flere får behandling raskere. Det er nå 70.000 færre pasienter som venter på behandling enn det var for fire år siden
  2. Kvaliteten i behandlingen av livstruende sykdommer er blitt bedre. Pakkeforløp for kreft gir rask diagnose, forutsigbarhet og trygghet til hver enkelt og pårørende. 
  3. Vi har gjeninnført den gylne regel, slik at psykiske lidelser, og de som sliter med rus, blir prioritert på lik linje med andre sykdommer. Vi innfører også pakkeforløp for psykisk helse, og vi styrker lavterskeltilbudene. 
  4. Vi har lovfestet retten til heldøgns omsorg. Staten tar større ansvar for utbygging av eldreomsorgen, og har nær doblet tilskuddet til utbygging av omsorgsplasser. 
  5. Personer med assistansebehovhar fått rett til hjelp til det de ønsker, når de trenger  det, gjennom innføring av rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent.
  6. Strategi mot barnefattigdom. Det sikrer at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt. Målet er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet.
  7. Ny ordning med gratis kjernetid i barnehager til  4- og 5-åringer, for familier med lav inntekt. Fra 1. august 2016 vil ordningen også gjelde treåringer. Inntektsgrensen er  417 000 kroner.
  8. Lavere foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. Ordningen sikrer at ingen husholdninger må bruke mer enn seks prosent av samlet skattepliktig inntekt på en barnehageplass.
  9. Gjeninnfører gratis PC til elever med lese- og skrivevansker – etter et usosialt kutt fra arbeiderpartiet. 
  10. Vi senker terskelen inn i arbeidslivet, og vi styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Her kan du lese mer om hvordan Høyre ønsker å skape muligheter for alle.