Slik vil regjeringen forbedre NAV

NAV-logo
I stortingsmeldingen NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet legger regjeringen frem en rekke nye tiltak som skal forenkle og forbedre NAVs tjenester for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. 
- Jeg vil ha et NAV som er mer brukervennlig og som er enda tettere på næringslivet, sier Høyres arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Hun trekker frem fire utviklingstrekk som gjør det nødvendig å ruste NAV for en ny tid: En økende befolkningsvekst med flere eldre per arbeidstaker, innvandrings- og flyktningsituasjonen, økt ledighet i deler av landet og flere med svake grunnleggende ferdigheter og helseproblemer. 

Regjeringen peker på tre hovedsatsinger som skal svare på disse utfordringene: Et NAV som skal være mer arbeidsrettet og tettere på næringslivet, et NAV som er tettere på brukerne og leverer bedre kvalitet, og et NAV som skal få mer handlingsrom enn i dag. 

Et mer arbeidsrettet NAV 
- Skal vi lykkes med å få flere i arbeid må NAV kjenne arbeidsmarkedet bedre. Derfor vil regjeringen at informasjonsarbeidet og bistanden til både arbeidsgiver og arbeidssøker skal styrkes, sier Hauglie. 

Regjeringen foreslår også at NAV i større grad må styres på resultater, ikke antall på tiltak. Videre må NAV samarbeide mer med bemanningsbransjen for å få flere i arbeid.  Vi har felles mål: få flere ut i arbeid. 

- En skal hele tiden spørre seg: vil dette tiltaket bringe brukeren nærmere arbeidsmarkedet? forklarer arbeidsministeren. 

Et NAV tettere på brukerne
Regjeringen vil blant annet forenkle garantiordningene for unge ved å gå fra tre garantier til en. - Det skal gå maks 8 uker fra ungdommen er registrert på NAV til han eller hun får et tilbud om aktivitet, sier Hauglie. 

I tillegg ønsker regjeringen flere selvbetjeningsløsninger. Flere skal kunne gjøre mer selv på nettet, og digitaliseringen skal fortsette. Det frigjør ressurser til å få flere ut i arbeid og til de som trenger NAV mest.

Mer handlingsrom til NAV

NAVs fremste mål må være å hjelpe flere fra trygd til trygg jobb. Regjeringen vil gi NAV mer lokal handlefrihet til å velge tiltak basert på individuelle og lokale behov, og vil ha forsøk med oppgaveoverføring til kommuner.
 
Økt myndighet, mindre standardisering og økt grad av skjønnsutøvelse i NAV-kontorene vil imidlertid kunne gi forskjeller mellom NAV-kontorene i hvordan tjenestene gis. Mer myndighet lokalt stiller derfor økte krav til en profesjonell veilederrolle, systematisk utveksling av god praksis og aksept for ulike lokale løsninger. 

- Med disse endringene er vi et stort skritt på veien med å gjenreise A'en i NAV, avslutter Hauglie.

Et utvalg tiltak i meldingen:

 • Bedre informasjon om arbeidsmarkedet til arbeidssøkere og arbeidsgivere
 • Tettere kontakt med arbeidsgiverne
 • Mer vekt på kvalitet og resultater for arbeidssøkerne, mindre på telling av tiltaksplasser
 • Gi NAV-kontoret større mulighet til å gjennomføre tiltak i egen regi
 • Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen
 • Flere selvbetjeningsløsninger
 • Økt samarbeid mellom stat og kommune om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene
 • Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging
 • Prioritering av unge - forenkle garantiordningene
 • Forenkle brukeroppfølgingen
 • Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning
 • Gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet
 • Mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse
 • Oppfordre til enhetlig ledelse
 • Stimulere til større NAV-kontor - økt kompetanse på hvert kontor