Starten på en grønn revolusjon

Vidar Helgesen
- Dette er et tidsskille i norsk klimapolitikk. Vi har aldri tidligere hatt et like forpliktende mål for utslippskutt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

EU-kommisjonen foreslår et foreløpig norsk utslippsmål for 2030. Det blir lagt opp til at Norge skal kutte 40 prosent av utslippet i ikke-kvotepliktig sektor  fra 2005 til 2030.

Ikke-kvotepliktig sektor betyr f.eks landbruk, avfall, transport og bygg. Kvotepliktig sektor er industri, luftfart og petroleum (allerede del av den europeiske klimapolitikken).

- Eg er tilfreds med at Noreg blir med i EU sitt felles klimamål. Målet på 40 prosent var venta, og vil bety ein sterk innstramming av norsk klimapolitikk. Spesielt innan transport og landbruk vil me sjå store endringar i åra som kjem. Heile samfunnet vårt blir påverka av dei ambisiøse måla.  Dette må bety starten på ein grøn revolusjon, med eit grønt skatteskift og målretta virkemiddel, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til departementets hjemmeside.

Han er spesielt godt fornøyd med at Norges nye klimamål er mer bindende enn tidligere.

- Noreg vil oppfylle målet gjennom ein blanding av tiltak heime og ved å gjennomføre utsleppskutt i andre europeiske land, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til departementets hjemmeside.

Et kuttmål på 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor er det høyeste målet et land kan få. 

- Vi får et konkret kuttmål. Vi må årlig rapportere om vårt utslippsregnskap, gjøre framskrivninger hvert annet år og foreta oppgjør om utslipp hvert femte år. Ved manglende etterlevelse av forpliktelsen vil vi kunne få et 8% påslag i utslippsforpliktelsen, sier Helgesen.