- Tiden er inne for å ta krafta i bruk

Tina Bru
Tina Bru. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no/Høyre
Energimeldingen: Energipolitikk som ser forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling i sammenheng.

For første gang på 17 år legges det i dag i dag frem for Stortinget en helhetlig melding om energipolitikken.

Etter 17 år kommer nå endelig en ny Energimelding. Meldingen «Kraft til endring» går gjennom innenlands energiforsyning i Norge, med stikkordene forsyningssikkerhet, klima og næring.

- Det er veldig bra at meldingen endelig kommer, og at den ser hele energisystemet i sammenheng. Dette legger et svært godt utgangspunkt for fremtidens grønne industri og grønne samfunn i Norge, sier Tina Bru.

Meldingen er delt inn i tre deler: 1) Norges utgangspunkt, 2) Perspektiver for energisystemet, 3) Energipolitikken mot 2030. De fleste andre samfunnssektorer drar nytte av en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

- Hovedbudskapet er egentlig at nå er tiden inne for å ta krafta i bruk, og bygge ny grønn, kraftkrevende industri i Norge, sier Bru.

Utviklingen skjer raskt. Paris-avtalen har befestet en internasjonal vilje til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterket arbeid med klimatilpasninger. Regjeringen vil prioritere fire innsatsområder i energipolitikken:

1.            Styrket forsyningssikkerhet

2.            Lønnsom fornybarproduksjon

3.            Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi

4.            Næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser.

Men Norge har et godt utgangspunkt:

o             Vi har en energiforsyning med svært lave klimagassutslipp

o             Vi øker andelen av fornybar energi i vårt samlede energiforbruk

o             Vi har en effektiv energiforsyning

o             Vi har store fornybarressurser

o             Vi har et velutbygd overføringsnett som dekker hele landet

o             Vi er tidlig ute med å ta i bruk nye teknologiske muligheter

Men det vil også være utfordringer på energiområdet i årene fremover:

o             Befolkningen vil fortsette å vokse mot 2030 og 2050

o             Industrien og næringslivet skal videreutvikles, og nye næringer vil komme til

o             Endringene i de internasjonale energimarkedene påvirker oss, og kan utfordre både energiforsyningssikkerheten og lønnsomheten i energisektoren

o             Vi går inn i en periode med stort behov for reinvesteringer i den norske energiforsyningen.

Regjeringen vil legge til rette for å modernisere energisystemet og tilpasse virkemidler og rammebetingelser til markeder i stor endring. De fornybare energiressursene og den velfungerende energisektoren er konkurransefortrinn for Norge. Tilgangen på den regulerbare vannkraften er av særlig betydning i den omstillingen som energimarkedene skal gjennomgå framover. Regjeringen vil også at en effektiv og klimavennlig energiforsyning skal gi grunnlag for fortsatt sysselsetting, vekst og velferd. Vi kan erstatte bruk av fossile energikilder i bygg, transportsektoren og industrien med fornybar energi.