Flytter flere arbeidsplasser til distriktene

statsråd
Jan Tore Sanner og Høyre sørger for at flere får arbeid på statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Det blir flere nye arbeidsplasser i distriktene med Høyre. Samtidig flytter en rekke arbeidsplasser fra Oslo og ut i distriktet.

Regjeringen med Venstre etablerer nå en rekke nye statlige arbeidsplasser i distriktene, og flytter samtidig flere arbeidsplasser ut fra Oslo. Dette skaper nye kompetansearbeidsplasser i hele Norge, og forsterker arbeidsmarkedene i distrikts-Norge, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

- Dette vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.

- Planen omfatter både en rekke nyetableringer av statlige arbeidsplasser i hele landet, og utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å nyetablere eller flytte ut om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, sier Sanner.

Kan flytte flere arbeidsplasser

Det er mer enn dobbelt så mange som de rødgrønne regjeringen vedtok i perioden 2009-2013 – om lag 240.

I tillegg er det også nye konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet. Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester. Språkrådet og Fredskorpset er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.

Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.


Fakta om de 630 statlige arbeidsplassene finner du ved å klikke her

Les mer om Høyres distriktspolitikk her


Flere nye plasseringer i tiden fremover

I tillegg til disse om lag 630 årsverkene, vil det også i tiden fremover bli vurdert om flere arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo:

Fornybar AS (OED): Investeringsselskapet for grønn teknologi, etableres som investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp. Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer for det nye investeringselskapet Fornybar AS i 2017.

Språkrådet (KUD):
Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo. Det arbeider i dag 34 ansatte i Språkrådet.

Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD):
Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.

Landbruksforvaltningen (LMD): Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksfor¬valtningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.

Likestillings- og diskrimineringsnemda (BLD): Vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemd. BLD vil vurdere mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.

Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Olje- og energidepartementet sørger innen 1. mai.2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.

Fredskorpset (UD): Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.

Miljøvennlige innkjøp (KMD): I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det avtalt at det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene for å ivareta oppgaven kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Arbeids- og sosialdepartementet utreder hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Organiseringen vil avhenge av regionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene. Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid er i dag delt mellom stat og kommune. Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid.

Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Det skal søkes etter kostnadseffektive og egnede lokaler som ivaretar rådets uavhengige rolle. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.

Politihøgskolen (JD): Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Framtidig kapasitetsbehov ved Politihøgskolen som helhet er under vurdering, og må ses i sammenheng med spørsmålet om lokalisering. Nå er det 260 årsverk ved skolen i Oslo, og om lag 670 studenter på bachelorutdanningen

Husbanken (KMD): Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ut en ekstern utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017 og legge grunnlaget for mer effektiv ressursbruk og økt måloppnåelse. Oppdragstaker skal bl.a. vurdere hva som er en effektiv og hensiktsmessig kontorstruktur i Husbanken. Oppdragstaker skal som et minimum vurdere a) dagens kontor- og regionstruktur (tre kontorer i Drammen og seks regionskontorer), og b) en organisering med færre kontorer. Når KMD mottar utredningen, vil vurderingene og anbefalingene i rapporten, inkludert spørsmålet om kontor- og regionstruktur følges opp. Departementet vil vurdere en eventuell ny struktur i Husbanken i lys av bl.a. de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

I Husbanken blir forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens Innkrevingssentral i Rana. Det innebærer at miljøet i Rana blir styrket med flere oppgaver.