Her er Torbjørns plan for lærerutdanningen

Torbjorn-3

Vi skal bruke 44,5 millioner kroner på å styrke lærerutdanningene. Slik får vi en skole hvor elevene lærer mer.  

- Strategien vi nå har lagt frem, ser alle lærerutdanningene under ett. Vi styrker samarbeidet mellom høyskolene og universitetene som utdanner lærere og skoler, og mellom barnehagelærerutdanningene og barnehagene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han la tirsdag frem Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Kvalitet i alle ledd

Regjeringen satser på kvalitet i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning og forskning. Strategien har fire overordnede mål:

 1. Studieprogrammer som er faglig krevende og givende.
 2. Faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer.
 3. Kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren.
 4. Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren.

- Jeg er veldig glad vi nå har klart å utvikle felles målsetninger som både universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre aktører kan stille seg bak, sier Røe Isaksen.

Avhengig av gode lærere

Lærerutdanningenes viktigste samfunnsbidrag er å utdanne gode barnehagelærere og lærere. Holder ikke disse utdanningene god kvalitet, klarer vi heller ikke å utdanne lærere og barnehagelærere som kan gi barn den barnehagen og den skolen de trenger.

- Vi er helt avhengige av gode barnehagelærere og lærere som kan ruste barna for videre utdanning og arbeidsliv, og som gir barna den tryggheten de trenger. Derfor har vi sett på hva utfordringene er, og ønsker å møte disse med blant annet denne nye strategien, sier Røe Isaksen.

Det er flere problemer som er identifisert:

 • Lærerstudentene bruker mindre tid på studiene enn andre studier på samme nivå.
 • Statusen til lærerne er for lav og har vært det over lengre tid.
 • Praksisen i studietiden og forskningen på området er for lite relevant. 
 • Lærerutdanningene har ikke klart å tilpasse seg de faktiske utfordringene i barnehager og skoler.
 • Lærerstudenter og nyutdannede har for lav kunnskap om samarbeidet med hjemmet og andre instanser, tilpasset opplæring og vurdering, motivasjon, gruppeprosesser og ledelse og organisasjonsutvikling.
 • Mange ledere og lærere fra praksisfeltet opplever å være for lite involvert i utviklingen av utdanningsprogrammene.
 • Enkelte lærerutdanninger har utfordringer med å rekruttere studenter.
 • Det er for lite forskning i og på lærerutdanningene og behov for mer internasjonalt samarbeid.
 • Lærerutdanningene er avhengige av fagmiljøer med høy og oppdatert kompetanse,  for å kunne gi fremtidige lærere den kompetansen de har behov for.

Vi må møte utfordringene

Det er særlig seks områder som må styrkes for å oppnå de fire målene som er satt i strategien:

For å nå de fire overordnede målene fremhever strategien seks innsatsområder som er viktige for å nå målene.

 • Styrket praksisopplæring og FoU-samarbeid gjennom lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager.
 • Høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene på lærerutdanningsinstitusjonene.
 • Forskning og utviklingsarbeid.
 • Profesjonsutvikling for nyutdannede.
 • Rekruttering av studenter til lærerutdanningene.
 • Arenaer for samarbeid og kvalitetsutvikling.

En skole hvor elevene lærer mer

Etter fire år med Høyre i Kunnskapsdepartementet, går det rett vei i norsk skole: Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet og flere fullfører videregående skole. Her kan du lese mer om Høyres skolepolitikk.