Forsvaret styrkes

Soldater i skog på øvelse. illustrasjonsfoto.
Høyre/Frp-regjeringen investerer 54 milliarder kroner i nytt, moderne materiell. Foto: Victoria Bergem Thorbjørnsen/Forsvaret.
– Vi legger i dag frem en plan for Hæren og Heimevernet som gir oss flere kampklare soldater på kortere varsel. Det blir også investeringer i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt mer krevende og mindre forutsigbar. Dette har mye å si for hvordan vi prioriterer i Forsvaret. Langtidsplanen for Forsvaret er en historisk økonomisk opptrappingsplan. Den er allerede i rute, og vil fortsette i årene fremover. 

Ine Eriksen Søreide. Portrettfoto. Foto Hans-Kristian Thorbjørnsen For Hæren og Heimevernet alene skal vi investere i nytt materiell og nye bygg for over 60 milliarder kroner frem til 2034. Nå legger vi frem en plan for å sikre at vi bruker disse pengene riktig, fortsetter Eriksen Søreide. 

Økt tilstedeværelse i Finnmark
Høyre/Frp-regjeringen vil øke den landmilitære kapasiteten og tilstedeværelsen i Finnmark. Allerede i langtidsplanen ble det vedtatt å styrke Grensevakten. Nå foreslås det i tillegg å etablere en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen. 

Med fast ansatte og vernepliktige betyr det omtrent 400 personer. Regjeringen foreslår også å styrke Heimevernet, og å samle Hærens og HVs avdelinger i Finnmark under en felles ledelse (Finnmark landforsvar).

Brigaden styrkes 
Regjeringen vil beholde Telemark bataljon med dagens høye vervingsgrad, og foreslår samtidig å konvertere 2. bataljon på Skjold fra infanteribataljon til mekanisert bataljon. Det legges det opp til økt trening og øving av mobiliseringsreserven i Hæren og 2. bataljon vil kunne være kampklar på kort varsel. 

De endringene vi foreslår vil gi brigaden tre mekaniserte manøveravdelinger. Dette øker brigadens handlefrihet og samlede kampkraft, sier Eriksen Søreide.  

Viktige investeringer
For å sikre kampkraft i Hæren og Heimevernet, vil Høyre/Frp-regjeringen investere 54 milliarder kroner i nytt, moderne materiell og 6 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur. 

Det er helt avgjørende at vi nå gjør de riktige valgene og holder tritt med den teknologiske utviklingen, slik at vi får mest mulig forsvarsevne. Derfor prioriterer vi i stedet å bruke mer penger på å anskaffe helt nye stridsvogner, fortsetter forsvarsministeren.

Regjeringen foreslår også anskaffelse av blant annet nytt artilleri, ytterligere luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen og nye kapasiteter for elektroniske mottiltak mot ulike former for trusler.

Utvidet førstegangstjeneste
Måten førstegangstjenesten nå organiseres på er ikke optimal for Forsvaret. Dette vil derfor regjeringen gjøre noe med.

Den grunnleggende soldatutdanningen flyttes til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og vil ha flere innrykk i året. Hoveddelen av denne utdanningen vil foregå på Skjold. Vi vil også differensiere lengden på førstegangstjenesten. 

For de stillingene i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse, foreslår regjeringen 16 måneders førstegangstjeneste. 

På denne måten øker vi både nytteeffekten av soldatutdanningen og kampkraften til Hæren, sier forsvarsministeren. 

Hærens reserve skal være aktiv
Det stilles nye krav til beredskap og reaksjonsevne. Regjeringen mener derfor det er nødvendig å styrke reserven i Hæren, og anbefaler å innføre en aktiv reserve som trenes regelmessig. 

Vurderingen av transporthelikoptre
I Landmaktutredningen har også man også vurdert behovet for dedikerte transporthelikoptre til Hæren. Den fagmilitære vurderingen er at kapasiteter som gir Hæren kampkraft, som stridsvogner, luftvern, artilleri er viktigere for den operative evnen, og at nye transporthelikoptre ikke kan prioriteres på bekostning av disse. 

Flyttingen av Luftforsvarets Bell-412-helikoptre fra Bardufoss til Rygge, for å gi spesialstyrkene mobilitet og økt operativ evne gjennomføres som vedtatt av Stortinget.

En kraftig styrking av Forsvaret

Med landmaktproposisjonen kommer en rekke konkrete tiltak som styrker Hærens og Heimevernets operative evne. Regjeringen bruker nå langt mer penger på forsvar og beredskap, og dette store økonomiske løftet vil fortsette i årene framover. 

Moderniseringen og styrkingen av Forsvaret er i full gang og vi ser allerede resultater av den nye forsvarspolitikken. Dette er en tydelig prioritering fra regjeringen, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Les Landmaktsproposisjonen

Les mer om Høyres forsvarspolitikk