Skal skape flere blå jobber

Regjeringen vil ha Norge i førersetet til havs. Foto: gettyimages
Ny havstrategi skal sikre flere arbeidsplasser i havnæringen.

- Dette er en strategi for fremtidens jobber, påpeker statsminister Erna Solberg.

- Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, legger hun til.


Strategi for jobb på havet

Regjeringen la 21. februar fram sin havstrategi. Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner.

Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

- Vi har kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og fremragende forskningsmiljøer. Målet er at Norge skal bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene, sier næringsminister Monica Mæland.

Oppdrett og petroleum

OECD mener det er store muligheter for vekst innen havøkonomien, men at bærekraft er avgjørende for å ta ut potensialet.

- Vi vil legge til rette for både høsting og oppdrett av nye arter. Dette krever økt forskningsinnsats for å sikre at det skjer innenfor bærekraftige rammer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum, maritim og marin næring.

- Petroleumsnæringen vil være Norges største næring i mange tiår fremover. Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet. Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.


Dette er regjeringens viktigste tiltak

  • Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000.
  • Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
  • Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare
  • Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter
  • Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget om havøkosystemenes rolle for den globale klimautviklingen
  • Legge til rette for forskningstokt til Antarktisk
  • Styrke geologisk kartlegging av petroleumsressurser og mineralforekomster i havet
  • Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt


Her kan du laste ned og lese havstrategien

Les mer om næringslivspolitikken vår her

Les mer om fiskeri og havbruk her